השלב הבא - הגאולה
בס"ד


74 השלב הבא - הגאולה
ניתן לשמוע את המסרים בטל.03-9-77-00-77
הדף טעון גניזה

מוישל'ה, מוצש"ק בהעלותך, תשע"א
אני רוצה לומר לכם שאני ממעט לישון ולאכול בזמן האחרון. כי אני לא יכול להנות כאשר אני יודע שבני האדם, היצירה של ה' יתברך, יעברו מצבים כל-כך קשים, כל-כך... לא יודע איזה מילה להשתמש בכדי לתאר את מה שעומד בפני כל האנושות: הרס, מוות, סכנות ענקיות ומצבים שמעולם לא עברו על העולם שלנו. ובודאי מלחמות. והמלחמות כבר החלו, אבל יהיו מלחמות שבסופו של דבר יהיו שונות מאד ממה שאנחנו רגילים אליהן.
ה' ברא גם את העולם הזה. הוא ברא את האדם ואת העולם באופן כל כך מושלם, בכל פרט ופרט. והאדם היה יכול להיות מושלם, ולחיות לנצח, בלי כל הצרות הקשות של העולם הזה, ובלי כל הבעיות של העולם הזה. ישנם בני אדם שרוצים להיות "כמו הקב"ה" אבל לא במידותיו הטובות - אלא באמת 'במקום' לשבת על כסא הכבוד במקומו, כביכול. ולכן הגענו אחרי כל-כך הרבה שנים למצב שבו האדם עדיין מנסה להיות במקום הקב"ה. ולעומתם הצדיקים מנסים ללכת אחרי הקב"ה בכל המידות הטובות ובכל הדברים שהתורה מכתיבה לנו.
אבל הרשעים רוצים להשתלט. להשתלט, ולסחוב את בני-האדם מן האמת לשקר. רוצים להרוס את הטוב - ולהגביר את הרע. כי הרע זה הפוך מהטוב. והטוב זה הקב"ה. והם מאמינים שאפשר להלחם נגד הקב"ה, ח"ו, וּלְנַצֵחַ. אבל הקב"ה נותן להם לחשוב, ולפעול עד שכל הרישעות תצוף למעלה, עד שכל-אחד יוכל לראות ברור מהו השקר, ומה הוא הרע. וזה מדהים שכבר כל-כך הרבה שנים שהבן אדם פחות-או-יותר חושב שהוא משתלט על העוה"ז, והוא הצליח ממש לרדת שלב-אחר-שלב עד לתהום. ובסופו של דבר, הרע יגמור את עצמו, והטוב שזה המעט-מאד, זה יגדל וימלא את העולם.
היהודים הם הטובים ביותר. אבל רק היהודים האמיתיים, ולא הערב רב. אז גם בין היהודים ישארו רק מעט, אבל הטובים ביותר. וזה יהיה הבסיס של העולם-הבא: עולם של משיח, של בית-המקדש, של הקרבנות וכו'.
בעוד זמן קצר אנחנו נעמוד בפני ניסיונות קשים ביותר בכל העולם. וגם בישראל. לא לפחד. ואני מדבר רק עם היהודים האמיתיים: לא לפחד! ה' יתן לכם את כל מה שאתם צריכים. ה' ישמור על כל היהודים האמיתיים. וכשאני כותב 'אמיתי' אין הכוונה ליהודים שיכולים להראות לעולם את הייחוס שלהם, כי גם יהודי בעל-יחוס יכול להיות ערב רב. וכל יהודי שעמד בהר סיני - הוא יהודי אמיתי. אבל זה לא אומר שכולם עמדו בהר סיני.
יש יהודים שהם בטוחים שהם יהודים אמיתיים, שומרים מצוות, לומדים תורה, אבל יש רק בעיה אחת קטנה: הם הולכים נגד האמת. וזה בדיוק הסימן. הם לקחו את התורה, ובלבלו את הפירושים בכדי להתאים את זה למה שהם רוצים. ואני יודע שמה שאמרתי עכשיו מסוכן מאד, כי הערב רב יכול להגיד 'אוו'! - בטוח מה שאנחנו עושים זה אמת!
היהודים שמנסים להגיע לאמת, אבל דרך חזרה לאידישקייט כמו שהיה פעם, האידישקייט האמיתית, אלה הם נשמות יהודיות, בדרך כלל. כל יהודי שרוצה את האמת באמת, ולא מה שנקרא 'האמת' - כפי שרוב היהודים קוראים לזה.
בואו ניתן דוגמאות. יהודי שמחפש היתרים על דברים שהם הלכות ברורות שאין אפשרות להתירם, כמו למשל היתרים על צניעות - זה בודאי ערב רב. יהודים שמשמיצים אחד את השני וגורמים למחלוקות קשות, או שמלשינים על יהודים לציונים או ללשכה הסוציאלית או כל מיני דברים כאלה, הם לא יכולים להיות יהודים! לב יהודי לא יכול לעשות כזה דבר. וזה ידוע שבתקופה שלנו רוב היהודים הם ע"ר. ואין בכלל מישהו שיכול להתנגד לזה, כי זה כבר נכתב על ידי גדולי הדור משנים קדמוניות, בדורות שלפנינו, כתוב ברור.
יש אדם שאמנם הוא יהודי באמת אבל הוא שייך לחברה ולכן הוא מבולבל. ובכל-זאת אין לו את היצר הרע, את הרשעות של הע"ר. ומרגישים את ההבדל שבין מבולבלים לרשעים. הרשעים הם שמאמצים את כל הדברים הרעים, והמבולבלים הולכים איתם בגלל הבלבול, אבל בסופו-של-דבר הם יגיעו לאמת. אבל הע"ר לא יכול בשום פנים ואופן להגיע לאמת. ותתכוננו לזמנים קשים ביותר. ותתפללו, ותחזרו בתשובה על כל עבירה ועבירה.
כי הסוף באמת קרוב. ולא רק היהודים יודעים את זה אלא גם הגויים יודעים את זה. עם ישראל, בקרוב, אתם שומעים? בקרוב. תסדרו את החשבונות שלכם עם שמים, כי אין זמן. תעשו דין-וחשבון עם הקב"ה, שלא תהיינה לכם הפתעות, שלא יהיה לכם קשה. תחזרו לאמת. אפילו הצדיקים יצטרכו לעשות דין וחשבון, אפילו הצדיקים. כל עם ישראל, כל העולם יעמוד עכשיו בדין. גם החיות, גם הטבע, גם השמים והארץ וגם בני האדם. והחשובים ביותר בבני האדם: עם ישראל. וכולנו נעמוד לדין לפני הבורא, והוא ישפוט אותנו. ואנחנו חייבים עכשיו, ברגע זה, להתחיל לעשות תשובה רצינית, ולחסוך מאתנו הרבה מאד סבל. שוב, זה קרוב ביותר. בעתיד הקרוב יתחיל סבל הרבה יותר גדול, שיגיע גם לארץ ישראל. יש שאלות ?
ש. איך מתחילים את התשובה הזאת?
ת. תשבו ותעשו רשימה של כל העבירות שאתם יודעים שעשיתם, ושל כל הנטיות הלא-טובות שיש לכם, ותעשו תשובה על כל אחד ואחד לפני הקב"ה. תתפללו על עם ישראל שנעבור את זה בקלות. צריך להגיד וידוי הרבה. ורצוי לומר וידוי גם בתוך התפילות שלכם. תשובה, תשובה, תשובה. וזו היא התשובה, זהו הפתרון להכל.
אני באתי רק להגיד את הדברים האלה, ואני רוצה לומר לכם שכל מה שאמרתי אמת, וסכנה ענקית עומדת לפנינו בעתיד הקרוב ביותר. ה' רוצה שנצטער מאד על כל העבירות שלנו מכל הדורות, מכל הגלגולים, ונהיה מוכנים שוב לקבל את התורה, לבטוח לגמרי בקב"ה ולא לפחד. המבחן הקשה שעומד בפנינו עכשיו בעתיד הקרוב יהיה: לא לפחד. לבטוח בה', לבטוח בה' ולא לפחד. וזה יהיה מבחן קשה, קשה, מאד קשה. אם ליהודים שיצאו ממצרים היה קשה לבטוח בה' עד כדי כך שהרוב הגדול לא יכלו לצאת, ומתו, אז המבחן הזה יהיה לפחות כפליים יותר קשה, אבל לא לפחד. מי שבוטח בה' ולא מפחד יצליח לעבור את זה יחסית בקלות. והסוף יהיה כל-כך מתוק, וכל-כך טוב, עד שלא קיימות מילים בעולם שלנו היום לתאר את זה.

אהר'לה, מוצש"ק בהעלותך, תשע"א
אני רוצה לומר לכם שאוי אוי מה שמחכה לנו. וזה מאד מפחיד אותי, כל הזמן. אתם יודעים שאני פחדן, מפחד מאד מאד מהמלחמה. המלחמה. מלחמה, מלחמה. וזה מאד מפחיד. גם פה בארץ תהיה מלחמה. ואני רוצה לומר שלא רק בארץ. יהיה אמנם קשה פה, אבל בעולם, זה יהיה ממש מפחיד ביותר, וקשה ביותר. ממש הרס עצום. ובני האדם ממש יהרגו את עצמם, ממש יהרגו את עצמם בהמוניהם וילכו מן העולם. ולא רק בני-האדם, אפילו ארצות שלמות יעלמו ויהרסו לגמרי. וה' יוריד על העולם פחד והרס, ישיר מן השמים.
בני האדם חושבים שהם השולטים, ושהנשק המשובח כביכול שלהם יכול להרוס. אבל הקב"ה יראה להם שרק הוא יכול להרוס. והוא יהרוס אותם יחד עם הכל: עם החיות, עם העצים, עם האבנים, הכל יהרס לגמרי, אבל לפני שהרשעים הגדולים ביותר ימותו, הם יגידו שהקב"ה הוא הריבונו של עולם, והוא האמת. ואז יעלמו מן המציאות, יעלמו ולא יחזרו, ולא יהיו קיימים בשום מקום בבריאה. תתכוננו, כי זה יתחיל בעתיד הקרוב. זה יתחיל על אש נמוכה, וזה ילך ויגדל לדברים מדהימים.
ש. איך זה יבוא לידי ביטוי בארץ?
ת. אני לא יכול להגיד אבל אתם תראו בעצמכם, ואתם תראו את כל השקרנים פה בארץ הזאת, את כל הרשעים. כל הרשעים שהם 'כביכול יהודים'.
תהיה מלחמה פה, ותהיה מלחמה בחו"ל, אבל בחו"ל יהיה כזה הרס שאי אפשר שאיזה יצור יחיה שם אחרי כן.
ש. מה עם היהודים בחו"ל ?
ת. רוב היהודים בחו"ל לא מתעוררים, אבל בעתיד המאד קרוב, הם יקבלו מכה קשה. ואני מקוה שהם יתעוררו. וגם פה - רוב היהודים לא מתעוררים, וגם פה יקבלו מכות, אבל לא כמו בחו"ל.
חושך חושך חושך, לא יהיה חשמל, לא יהיה מים... לא רק זה, לא יהיה אפשר להביא אוכל מהחנויות וכלום, ולא בנזין למכוניות, והבעיה העיקרית עם המים.

מנחם, מוצש"ק שלח תשע"א
כל אחד יכול לראות מלחמה באופק, מלחמה ענקית. הרס עצום, רצח עצום, דם נשפך מכל הצדדים. רואים את זה, רואים שזה בדרך אלינו, גם בעולם הרחב וגם עלינו בא"י, אבל רוב האנשים לא רוצים לראות את זה. רוב האנשים עם המסיבה הגדולה של אנשים שמעדיפים להיות שיכורים, ומשתוללים בלי שמחה אמיתית, ובעיניהם מי שרואה את האמת - הוא כאילו האויב שלהם שרוצה להשבית להם את השמחה, ולעצור את המסיבה.
ומי הם אנשי האמת? קודם כל הם מעט אנשים בעולם הזה. הרוב הגדול - גם של היהודים וגם של הגויים - רוצים רק את השקר. (אֵין קֹרֵא בְצֶדֶק וְאֵין נִשְׁפָּט בֶּאֱמוּנָה בָּטוֹחַ עַל תֹּהוּ וְדַבֶּר שָׁוְא הָרוֹ עָמָל וְהוֹלֵיד אָוֶן: ישעיהו נ"ט, ד) ובין היהודים - מי הם אנשי האמת? לא תמיד אפשר לדעת. אבל בדרך-כלל הם אלו שמאמינים בקב"ה, אבל לא משתלבים עם החברה הגדולה של החרדים, כי רובה של החברה החרדית התקלקלה. הם בשליטה - אבל לא בדיוק לפי התורה. ולכן העולם החרדי בד"כ משתדל להיות חלק של העולם הגדול. העולם החרדי משתדל להכניס הרבה גשמיות לחיים שלהם, ועם הגשמיות הם לא יכולים להכניס את הרוחניות, כי ביחד זה לא הולך. ולכן מעדיפים את הגשמיות, לרוב.
אנשי-אמת מעדיפים את הרוחניות, את הקשר עם הקב"ה. הם רוצים מה שפחות גשמיות כי הגשמיות מקלקלת את העולם. ואפילו בין החילונים יש אנשי-אמת, אבל לא ממש אמת, כי בלי אמונה בקב"ה אי אפשר להגיע לאמת ממש. אבל יש בכ"ז חילונים שהם בדרך לאמת ממש, ולא יקח הרבה זמן עד שיגיעו גם הם לקב"ה. והם מעט מאד - כל אנשי האמת בסך הכל.
העולם מלא שקר. רוב מה שאנחנו רואים בעולם הזה דרך העיתונים, האינטרנט או כל מדיה אחרת - הרוב הוא שקר גמור! פרי-דמיון של רשעים שרוצים להשתלט על העולם. והשקר הוא בכל מקום. גם בחיים היומיומיים של האדם הרגיל, אם זה בפרסומות של מוצרים או שפשוט זה נהפך לדרך-חיים, לשון-הרע ומחלוקות וכל מיני דברים אסורים ולא-עדינים שמספרים אחד על השני. והשקר חוגג עכשיו. (וְאִישׁ בְּרֵעֵהוּ יְהָתֵלּוּ וֶאֱמֶת לֹא יְדַבֵּרוּ, לִמְּדוּ לְשׁוֹנָם דַּבֶּר שֶׁקֶר הַעֲוֵה נִלְאוּ: ירמיהו ט' ד').
האדם מנסה לעשות רושם על החברה. ובשביל לעשות רושם הוא חייב להתאים את עצמו למושגים של החברה, ואז הוא מציג את עצמו בשקר, במשהו לא-אמיתי, כדי להתאים לשקר שמסתובב ברחוב. מי יכול להבין מה שאני אומר? רק אנשי-אמת. אז כנראה שאין הרבה שיוכלו לקרוא את זה.
אבל אני מזהיר אתכם! כמו שאמרתי בהתחלה, ה' יצרוף אותנו. את היהודים האמיתיים הוא יצרוף - עד שנבריק. (וְהָיָה בְכָל הָאָרֶץ נְאֻם ה' פִּי שְׁנַיִם בָּהּ יִכָּרְתוּ יִגְוָעוּ, וְהַשְּׁלִשִׁית יִוָּתֶר בָּהּ: וְהֵבֵאתִי אֶת הַשְּׁלִשִׁית בָּאֵשׁ וּצְרַפְתִּים כִּצְרֹף אֶת הַכֶּסֶף וּבְחַנְתִּים כִּבְחֹן אֶת הַזָּהָב הוּא יִקְרָא בִשְׁמִי וַאֲנִי אֶעֱנֶה אֹתוֹ, אָמַרְתִּי עַמִּי הוּא וְהוּא יֹאמַר ה' אֱלקָי: (זכריה פרק י"ג). יש מלחמה באופק. והשקרנים יש להם ממה לפחד. ואנשי האמת יסבלו אך ישרדו. וזה מגיע בעתיד הקרוב, וכל אחד יכול לראות זאת. אבל הרשעים אפילו לא מודעים לזה. וחוץ מזה יהיו אסונות-טבע. האדם יכול אמנם להביא להרס - אבל רק עד לנקודה מסויימת. ה' יעשה ניסים ונפלאות, אך הפחד יהיה מאד גדול. ואנשי-אמת לא יפחדו, כי הם ישמחו שסוף-סוף האמת מתגלית.
אני מאד עצוב, אני בוכה, אני יודע שאנחנו לפני הלידה הגדולה, לפני שניכנס לעולם חדש: עולם של משיח, בית-המקדש וכו'. וזה ממש סוף הגלות, אך הרגע כמעט הכי-כואב של הלידה - זה הרגע הזה. ולכן אני מבקש מאנשי-אמת: תחזיקו מעמד! לא להכנס לדיכאון, כי עוד דקה - הלידה! סוף.

יצחק אייזיק, מוצ"ש קרח, תשע"א
אני רוצה שתדעו, אתם חייבים לדעת, אני כבר לא יכול לסבול שאנשים ממשיכים להסתובב כאילו שהכל ממשיך כרגיל. אני מוכרח לומר שבעתיד הקרוב ביותר יהיה פיצוץ, זה יתחיל עם פיצוץ אחד, ואני לא מדבר דוקא על פצצה, אני מדבר על משהוא קשה שיקרה, ומזה זה ילך עוד יותר ועוד יותר, דברים שונים מכל הכיוונים, עד שהאדם לא ידע מאיפה תבוא המכה הבאה, ואז אנחנו, אלה שמאמינים באמת בקב"ה, נעבור מבחן גדול ביותר, כי אם אנחנו נהיה רגועים, נתפלל חזק ולא נפחד, אולי נתרגש מאד, אך לא לפחד, לבטוח בה', ואז נעבור את זה בקלות יחסית, אבל זה יהיה ממש מפחיד.
כבר יש מצב מפחיד בעולם, אבל הרוב ממשיכים עם השטויות שלהם, וכועסים על כל אחד שמנסה להוציא אותם מהשקר, צועקים על אנשי אמת שמנסים להוציא אותם מהשקר, יורקים עליהם ועושים להם בושות. אבל יום אחד הם יכנסו לפניקה כזו גדולה ולא ידעו לאן לברוח, אבל זה יהיה כבר מאוחר מידי בשבילם.
אני יודע את כל זה, וכל בן-אדם עם חצי מוח יכול להבין את זה, אבל לא רוצים לדעת. אני לא מבין מה כל כך טעים, מה כל כך נעים בכל הגשמיות והשקר שלהם. האמת נותנת הרגשה יותר טובה לאדם, נותנת לו הרגשה של התרוממות רוחנית, שהוא רואה את כל השקר בעולם, ורואים שזה שקר, אז הוא מרגיש הרבה יותר גבוה, הרבה יותר בשליטה על עצמו, מבין הרבה יותר את ההבדל בין השקר לאמת. אדם שהוא איש אמת, הוא קרוב לה', אדם שהוא איש אמת, הוא קרוב לנצח, ויהיה לו נצח, כי רק אנשי אמת יכולים לחיות בעולם של אמת, ועולם של אמת זה נצח, ולא סתם נצח שסובלים מזה, זה לא שיהיו לנו כל מיני בעיות בחיים של נצח, בעיות שלא יגמרו אף פעם אם זה נצח ח"ו, יהי לנו כ"כ טוב, כ"כ טוב, ונעלה ונעלה ונעלה רוחנית, יותר ויותר ויותר אמת, הלוואי שכבר נגיע לזה.
אני בתור אוטיסט רואה את האמת, בדרך כלל הרבה יותר ברור מרוב בני האדם "הנורמליים". אבל, הייתי כמוכם, הייתי 'טמבל', גם נמשכתי פעם לעולם הגשמי, לא בגלגול הזה, בגלגול אחר, וטעיתי כ"כ הרבה פעמים, נפלתי כ"כ הרבה פעמים, אבל עכשיו, אני רואה ברור את האמת, ואני לא יכול להבין איך נפלתי על דברים כ"כ שטותיים, כ"כ שוליים, כ"כ לא חשובים, אבל בכל זאת נפלתי. אבל הייתי גם צדיק, וזה יותר גרוע אם צדיק נופל, ובכל אופן, ירדתי שוב לעולם הזה בתור שוטה שלא יכול לחטוא, ואני מאד מאד סובל מהמצב שלי, כי אני שונא את העולם הגשמי, וגם אין לי אפשרות לעלות רוחנית. כי רק לאדם רגיל "נורמלי" בעולם הזה, שיש לו בחירה חופשית, יש יכולת לעלות רוחנית, ולכן אני סובל מאד מאד. אני זוכר את העברות שלי, איך שבזבזתי את הזמן שלי בתור בן-אדם רגיל בגלגול הקודם.
יכולתי להגיע בקלות לגן-עדן, אבל לא עשיתי את זה, אני נמשכתי אל החטאים של העולם הזה ולא חשבתי על העולם הבא, לא חשבתי על הנצח, האמנתי לשקרים, ועכשיו, ברורה לי האמת כ"כ, ואני במצב שאני לא יכול לעלות, אפילו שאני יודע את האמת. וזה כואב לי מאד, אבל זה חלק של התיקון שלי וזה לטובתי.
אבל, אתם יהודים טובים, אתם במצב של אנשים נורמליים, אל תבזבזו את הזמן, תעלו, תעלו רוחנית, תעזבו את כל התשוקות, וכל העולם הזה שלכם עם תענוגותיו הדמיוניים, השקריים והזמניים, ותדבקו לקב"ה, חבל על הזמן.
אני הייתי צדיק לא סתם, אבל גם לי היה יצר הרע, אמנם לא כמו של אדם פשוט, אולי גם הייתם אומרים שזה לא נורא, אבל בשבילי זה היה נורא, יכולתי לעלות הרבה יותר, וכשהגעתי לעולם הבא ואמרו לי על כמה עברות שעברתי עליהם, זה היה ממש בושה בשביל אדם כמוני. אני הרגשתי כ"כ רע, וכ"כ מתבייש, ואפילו עם כל זה, הייתי צריך להיות רק זמן קצר בגהינום, ואחרי זה כבר היו מעבירים אותי לגן-עדן, אבל רציתי לנקות את הכל, אז שלחו אותי בחזרה כשוטה, שגם תהיה לי אפשרות לעזור להעביר מסרים לעם ישראל.
אז באתי לעולם הזה ואני מנסה לעשות את התיקון שלי, ובנוסף לזה, שלחו אותי לא סתם כאוטיסט, אלא כאוטיסט שמפריע הרבה לאנשים, שצריך הרבה סבלנות בשבילי, כי אם לא, אז זורקים אותי מהר מאד ממקום למקום. אין לאנשים סבלנות לאוטיסט שעושה דברים קשים ומפריעים מאד, אבל, הכל כדאי, כי עכשיו יהיה לי גן-עדן, ואם ה' יעזור לי ואני אוכל להחזיק מעמד עוד זמן קצר, אז בעזרת ה' גם אני אקבל משיח ואני אהנה מבית המקדש, הקורבנות והעולם הבא.

מנחם, מוצ"ש קרח, תשע"א
אני מאד עצבני, מאד עצבני, מדברים ומדברים ומדברים, לעשות תשובה ולעשות תשובה ולעשות תשובה, יום ולילה יום ולילה, לעשות תשובה, להגיע לאמת, לעזוב את הגשמיות. נמאס כבר, אני לא רוצה יותר להגיד, מי שלא מבין את זה, מי שכל כך 'טמבל', שלא יכול לראות מה שקורה בעולם הזה, אז מגיע לו מה שמגיע לו ודי.
ש. שמואל, למה אתה עצבני?
ת. כי אני לא יכול להבין למה, איך, אנשים רואים כ"כ הרבה דברים קשים ולא שמים לב, אפילו לפני עשרים שנה, שכ"כ הרבה אנשים התחילו למות בכל מיני צורות משונות, יהודים, ויהודים חרדים, ועוד סוגרים את העינים ולא רוצים לדעת.
זה סימן מאד ברור ושקוף ולא רוצים לדעת. והיום כאשר דברים ממש מדהימים קורים, ממשיכים כרגיל כאילו שלא קורה כלום. איך הם יכולים להיות כ"כ סתומים? ברור שזה לא סתם, ברור שהם עוד לא רוצים את האמת, שהם דוחים את האמת, וזה מה שכואב לי הכי הרבה. עוד דבר שמפריע לי מאד מאד, ומכעיס אותי, זה שאנשים שכביכול הם צדיקים וצדקניות, פשוט לוקחים את היהדות ואת התורה ואומרים בפרוש בדיוק הפוף ממה שצריך להיות, וזה ממש נותן לי כאבי לב, כאבי בטן, כאבי ראש, אני כבר לא בן אדם מזה.
ש. מה הכוונה לפרוש ההפוך למה שצריך להיות?
ת. הדוגמא הכי בולטת זו הצניעות, שאומרים שפריצות היא צניעות וצניעות זה פריצות. אם אשה מתכסה בהרבה בגדים, בהרבה שכבות של בדים, אז היא נחשבת בעיניהם כפרוצה חס ושלום, כי היא הולכת ברחוב ומסתכלים עליה, הר של בגדים זה מעניין, אבל כל הפריצות עם הלבוש הצר, הקצר והצמוד וכו' זה לא מעניין וזה נחשב לצניעות. העיקר בעיניהם להראות כמו כולם, אם כולם ילכו עם בגדי ים ברחוב, אז צריכים להיות כמו כולם. נכון שהרבה רבנים מתירים פאות קסטם ארוכות ונותנים על זה הכשר, ואפילו יש הכשרים על חנויות שמוכרות בגדים ממש לא צנועים, צרים וקצרים, אבל אי אפשר לשקר את הקב"ה, פריצות נשארת פריצות. ואומרים שאני מפגר, ואני אומר שהאנשים האלה ממש מפגרים.
אבל, מאז ההשכלה, הכל השתנה לגמרי, לא רק בצניעות, בכל דבר, בכל הדינים, בכל האידישקייט. וזה לא הפיל רק את אלה שהלכו להיות רפורמים או חילונים, גם בתוך היהדות החרדית יש את הזרעים של ההשכלה. השואה הקשה אשר חיסלה כמעט את כל יהדות אירופה, לא הצליחה לחסל את זרעי תנועת ההשכלה, והם ממשיכים לצמוח ולגדול בתוך ליבם של רוב היהודים בדור הזה. אתם חושבים שהקב"ה יתן למצב הזה להמשיך?
אבל אין דבר, בעתיד הקרוב יגיע המשיח והוא יהיה השליח הגדול לסדר את כל העולם הזה, ולהביא את כולנו לאמת, ואני מחכה כל כך, אני פשוט עצבני כי כבר אין לי סבלנות. זה כמעט תמוז, וככה עובר לו חודש אחרי חודש אחרי חודש ואין שום תקוה במה שרואים, כי רואים שאנשים לא זזים, אבל, מה שקורה בעולם נותן הרבה חיזוק, כי זה הולך בדיוק ממש לפי הנבואות, ואם זה מתקיים, אז כנראה שיהיו בעזרת ה' הרבה יהודים שיחזרו בתשובה. אבל אני אישית לא מאמין שזה יהיה קל, אני מאמין שזה יהיה קשה כי אנחנו עם קשה עורף, ואנחנו לא נכנעים כ"כ לרצון שמים. ואני מדבר על היהודים האמיתיים, על הע"ר אין מה לעשות.

מוישל'ה, מוצ"ש קרח, תשע"א
גם אני רוצה להגיד לכם שהזמן מאד קצר, קודם תגלו בהפתעה גדולה דברים שכבר קיימים ועדיין לא גילו את זה. מצבים מפחידים של אנשים חשובים השולטים על העולם, אבל עושים דברים שממש מתאימים יותר לחולי נפש, וזה ישפיע על כל העולם. ואחרי זה יהיו מצבים בעולם הזה, בכדור הארץ הזה, שיפחידו את כולם, אפילו החיות יפחדו, זה יהיה מדהים מאד, מפחיד מאד, והרבה מאד בני אדם ילכו מהעולם הזה, ועם כל זה, מה שכולם דואגים יותר מכל דבר, זה אם הדולר עולה או יורד.
אבל יהיו דברים הרבה יותר קשים מזה, והרבה יותר מפחידים מזה. נכון, זה מפחיד שפתאם הכסף יעלם, ולא יהיה כסף לקנות דברים בסיסיים ביותר, אבל זה עוד קטן לעומת מה שעומד לפנינו, והכל לפי הנבואות.

מה אפשר עוד לומר לכם? לחזור לאמת? לחזור לקב"ה? להוציא מהחיים שלנו את כל השקר של הגשמיות? שהגברים יחזרו למסורת האמיתית של עם ישראל, לתורה של משה, והנשים יחזרו לאידישקייט של שרה רבקה רחל ולאה? אני יודע שהרוב יצחקו ממני, אבל זה מה שצריך לעשות, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נעלם מהעולם הזה ומהעולם הבא ח"ו.
אני גם רוצה לומר שוב, שהבסיס למצבים הקשים ביותר שעומדים בפנינו בעתיד הקרוב ביותר כבר מוכן, וזה ילך לכיוונים שלא חלמנו על זה, לפחות רוב האנשים לא חלמו על זה, ולכן אני מציע לכם, להתחיל ללמוד, לראות ולהתבונן, מה האמת ומה השקר, כי אם לא, יהיו לכם הפתעות קשות ביותר. וזה יתחיל בכל העולם, הבסיס לכל המלחמות כבר קיים.
לא אמרנו אף פעם כמה יהודים ישרדו, אבל מה שברור מאד, שהרבה אנשים הפסיקו ללכת עם כל מיני תוספות בצניעות, בגלל הרחוב, בגלל שאנשים מגיבים בצורה כ"כ קשה שהם מפחדים להיות יהודים אמיתיים, אין להם את האומץ של חנה ושבעת בניה, או של כל גיבור אחר של עם ישראל, וזה לא פשוט, זה לא אומר שכל אלה שלא הולכים בצניעות הם ע"ר, פשוט אין להם את הכח הנפשי להקריב בשביל היהדות, אבל ה' יעזור, ובאיזה שלב, היהודים האמיתיים בודאי יחזרו בתשובה בעז"ה.

דניאל, ב' תמוז, תשע"א
אני רוצה להציג בפניכם כיוון חשיבה נוסף אשר יקל עליכם את הקשיים והפחדים של שלב הלידה, המעבר משלב זה לשלב הבא, הגאולה.
הדברים האמיתיים הנצחיים היחידים הם הקב"ה, התורה, נשמות עם ישראל, והקשר ביניהם.
("קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל חד הם" הזוהר הקדוש ח"ג עג.) וכל יתר פרטי המציאות חוץ מהמצוות ולימוד התורה, הם זמניים, ארעיים, דמיונים ויעלמו מהעולם. ("מה אנו, מה חיינו, מה כחנו, מה גבורתנו... הלא כל הגיבורים כאין לפניך... כי רוב מעשיהם תהו וימי חייהם הבל לפניך, ומותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל, לבד הנשמה הטהורה, שהיא עתידה לתן דין וחשבון לפני כסא כבודך..." מתוך תפילת שחרית).
הקב"ה יודע כי לא נוכל לעבור בבת-אחת מהעולם הזה לעולם הבא של משיח. העולם הבא הוא עולם ללא יצר הרע, עולם שכולו אמת, עולם שכל רצונו של האדם יהיה לעלות עוד ועוד ברוחניות ולהתקרב יותר ויותר לקב"ה. יהיה כזה שפע רוחני בלי היצר הרע, שאנשים עלולים להיכנס להלם ולהשתגע, ולכן הקב"ה יקח אותנו לשם שלב אחרי שלב, אבל גם אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקראת השינוי העצום. לא כל אחד יהיה מסוגל לעשות תשובה אמיתית, ובלי תשובה אמיתית אי אפשר להיכנס לעולם שכולו אמת.
הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה ביטחון בה', ביטחון מלא בקב"ה, לדעת שהכל לטובתנו, גם אם העולם מסביב מתהפך, נעלם, איננו, פצצות נופלות מצד ימין ורעידת אדמה מצד שמאל, לא לפחד מכלום, רק לבטוח בה'. ("והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו").
דבר שני, אהבת ה' ("ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך") ומי שאוהב את אבא שבשמים, פשוט שצריך לאהוב גם את בניו האמיתיים, ("ואהבת לרעך כמוך").
מי שיש בידו עברות של שנאת חינם, לשון הרע, גזל, עבר בלא תחמוד, חוסר קדושה ולא יעשה תשובה שלימה, גם אחרי שראה ויראה את הניסים העצומים והמפחידים שה' הביא ויביא עלינו בעתיד הקרוב, לא יהיה לו מקום בעולם שכולו אמת.
אם יעשה תשובה עכשיו, ישב על הרצפה, ישים שק על הגוף ואפר על הראש ויבכה עם דמעות ויצטער באמת על כל העברות שלו, יגיד וידוי ויתפלל לה' ויבקש מחילה, אז ה' ינקה אותו מכל הספיקות ומכל העברות, ובעזרת ה' יהיה מוכן להיכנס לעולם הבא, לעולם של משיח ובעזרת ה' יקריב שוב קורבנות בבית המקדש השלישי.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לזיכוי הרבים, ניתן לקבל את המסרים חינם בדואר.
ניתן לקבל עלונים/דיסקים לשמיעה.
פרטים בטל. 0527-120-948.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6382238 פעמים
היום - 03/08/20