כצאן לטבח

בס"ד, ז' ניסן תשע''ג,  מנחם בשיחה עם פעילי קירוב וחיזוק

כצאן לטבח

אני רוצה לומר לכם, שהמצב מאד מאד קשה בעולם. רוחנית – זה ברור. מאד מאד קשה רוחנית. וגם מבחינה גשמית - אנחנו רואים ירידה קשה מאד בכל העולם. [סנ' פ' חלק דף צז.]. הרשעים שרוצים להשתלט על העולם מגיעים לתכנון-הסופי שתכננו לנו הרבה מאד שנים. [תהלים פ"ג, ה']. ואנחנו כמו כבשים הולכים אחריהם. גם הגויים וגם היהודים. וכמו שהיהודים הלכו למוות במחנות-הריכוז - ככה כל העולם פשוט צועד "עם הראש למטה", והולכים לשחיטה, שלא נדע. ['כַּצֹּאן לִשְׁאוֹל שַׁתּוּ'. תהלים מ"ט].

ועכשיו, העולם מוכן ל'סוף' לפי מה שהסיטרא-אחרא מתכנן. אבל ברור שהקב"ה - יש לו תכנונים אחרים. ['מֵפֵר מַחְשְׁבוֹת עֲרוּמִים', איוב ה']. ומי שרוצה להינצל - חייב להתאושש וללכת אחרי הקדוש ברוך הוא. ללכת לפי תורתו. ללכת לכיוון הגאולה. השלימה.

ואני מזהיר את היהודים: לא ללכת אחרי השקר! [ירמיהו ט', ע"ש. ב"ק נב.]. במחנות הריכוז אמרו להם שהולכים לעשות מקלחות. אלו שלא רצו להאמין שהולכים למוות, לא האמינו, והלכו מתוך אשליה שילכו למקלחות. אבל היהודים שידעו - הכינו את עצמם לרגע הזה, לרגע של התשובה, לרגע של קבלת עול מלכות שמים. ללכת ישר לגן-עדן. [תהלים ל"ו. איוב ל"ג, ל']. וזה לא מספיק שמישהו מת על-קידוש-השם. הוא צריך גם לקבל על עצמו עול מלכות שמים באיזושהי צורה.  אבל אם חושבים שהולכים למקלחות, כשזה ברור-ברור שזה יהיה הסוף שלהם, שזה יהיה המוות שלהם, ר"ל - אז אין זמן לקבל עומ''ש.

יהודים! יהודים יקרים! אחיי! אחיותיי! אנא! אל תלכו למוות! לכו לחיים! [יחזקאל י"ח: 'וְלָמָּה תָמֻתוּ בֵּית יִשְׂרָאֵל']. כי גם אלו שנכנסו למשרפות - הם הלכו לגן עדן. אלו שקיבלו עומ"ש לפני מותם - הלכו מחיים לחיים. [בבא בתרא י:, 'אשריהם משכילים כרקיע זוהרים'. קינות לת"ב]. וגם אנחנו נלך מחיים-לחיים, אבל לא למוות, אלא מן הגלות אל הגאולה. [דברים ל' ט"ו]. זה יהיה 'מחיים לחיים', בלי המוות. אבל יהודים שלא יודעים לקבל עומ"ש - הם לא יבינו מה לעשות. הם ילכו אחרי השקר - שיביא אותם למוות האמיתי, ולא לגאולה. [פר' 'הוֹי, עֲטֶרֶת גֵּאוּת', ישעיה כ"ח].

ואיך אנחנו מגיעים לגאולה? צריכים לבטוח בה', להחזיק חזק בתורתו, [סנ' צט: ע"ש]. באמצעות התורה, בלימוד התורה, ולחיות מהבוקר עד הלילה ומהלילה עד הבוקר, ולהשתדל לעשות בכל רגע ורגע את רצון ה'. כל החיים שלנו צריכים להיות מסביב לזה, [מסילת ישרים]. ולא מסביב לבידור או לנופש או לשטויות. [שירי משכיל, כלל ד'].

אנחנו חייבים, חייבים להתקרב לה'. להתקרב אליו, קרוב-קרוב. ['וּלְדָבְקָה בוֹ'. דברים ל', נדרים סב.]. שההנאה שלנו תהיה דבר רוחני. ואם דבר גשמי – אז גשמי ששייך לתורה: סעודת מצוה, לברך אחרי ארוחה טובה, ארוחה ששייכת לקדושה.[עקב ח' ג']. וליהנות מהמשפחה שלנו, [מזמור קכ"ח]. שהנשים ממש צנועות, והגדולים לומדים תורה, ['אֲשֶׁר בָּנֵינוּ כִּנְטִעִים', שם קמ"ד]. עם הרבה כח, עם הרבה רצון, עם הרבה אהבה. ובעיקר - שיהיה לנו הרבה אהבת השם, [מקורות בהמשך]. ורצון לחנך את הילדים רק לדרך ה'. [וירא י"ח]. בלי הבידור, [מס"י פרק ה'] בלי כל השטויות שאנחנו רצים אחרי זה, [ברכות כח: 'שאנו רצים'] שזה רק מביא אותנו למוות רוחני, וגם מוות גשמי. [שע"ת לר"י, ש"ב י"ח].

[הערה: מקורות בענין עסק התורה ואהבת ה': רמב"ם סה"מ מ"ע ג', הל' תשובה פ"ט ופ"י, נוסח ברכת התורה 'הערב נא כו', וברכת 'אהבה רבה', תפילת רנבה"ק, סוף תפי' ובא לציון, ברכות יז. אשרי מי כו', 'צור תעודה', ישעיהו ח', דרך ה' לרמח"ל, ח"א פ"ד, ועע"ש ח"ד פרקים ב' ג', שימ"ש כ"ב פ"ג].

ולכן, יהיו עכשיו זמנים קשים עוד יותר. ['מושכות כנהר']. הכלכלה נופלת בכל העולם. ['שתכלה פרוטה'. גליון 71]. פאניקה מתחילה להכנס בכל מקום. ['וּבְכֵן תֵּן פַּחְדְּךָ', תפילות ימים נוראים]. ותהיינה הפגנות קשות. יהיו מהומות בכל העולם. ["וַאֲשַׁלַּח אֶת כָּל הָאָדָם אִישׁ בְּרֵעֵהוּ". זכריה ח']. תהיה הרבה אלימות ומצבים קשים ביותר. אבל היהודי שהוא קרוב לה' - יעבור את זה הרבה יותר בקלות. [תהלים מ"ו, ע"ש].

לא לפחד, לא לפחד! רק להתקרב לה', לחזור אליו. [סנה' צח. רש"י ד"ה וחסו].

אנחנו היהודים, אנחנו מרכז העולם. [האזינו ל"ב ח']. אנחנו אהוביו של הקב"ה. [ירמיהו פל"א]. ואפילו אם ישאר מעט, אז על המעט הזה, שהם האהובים של הקב"ה - יבנה כל העולם הבא. [שמות י"ט, מלאכי ג', זוה"ק שמות נ"ז ע"ב].

 אבל רוצים שכל היהודים יינצלו. [סנהדרין קיא.]. אז אני מבקש מאד: תפסיקו עם השטויות! תפסיקו עם כל הדברים שאין בזה שום עתיד, ושום קשר עם האמת, [ישעיה כ"ח]. ותחזרו לקדוש ברוך הוא [שמות כ"ט מ"ו]. כי כבר הגיע עלינו המצב הקשה ביותר. וכבר רואים את זה, ומרגישים את זה. ומי שלא מפחד מזה - לא יכול להגיע לגאולה. [עמוס ט', י'. ועי' גיטין נ"ה:]. כי זה השקר הגדול. והשקר הגדול זה סם-המוות. [יומא עב: 'העמק דבר' להנצי"ב, דברים ד' מ"ד, ושם ד' י"ד].

שאלות ותשובות:

 

ש. מה בקשר ללחץ על הציבור החרדי... מאיימים על המוסדות בסנקציות כלכליות...

ת. קודם כל, הם לא עושים את זה כ"כ מהר. וחוץ מזה, ישנן כמה סיבות שהרשעים צריכים להיות ביחד. השמאלנים ביחד והימניים ביחד. כי היהודים התחילו לקחת יותר מדי כסף מהם. כל התורה של היהודים - תלויה כביכול בכספם של הציונים. אין כסף - אין תורה, שלא נדע. [תהלים ע"ח: 'לְמַעַן יֵדְעוּ כו' וישימו, ע"ש]. והמצב הזה חייב להיפסק. ואפילו אם ישארו עשרה תלמידי-חכמים שיושבים ולומדים - בין אם יש כסף או אין - אז זה מספיק. [וירא י"ח: 'וְנָשָׂאתִי לְכָל-הַמָּקוֹם בַּעֲבוּרָם'].

כל ה"ארחי פרחי" ילך. [במדבר י"א ד']. זה שטויות! הכסף שלהם הרס את התורה, ח"ו, עבור הרבה יהודים. יושבים בכוללים, והרבה לא לומדים כמו שצריך, הרבה הופכים להיות עסקנים, ותלויים ברשעים. [ר' ירמיהו ב' ל"א: הדור אתם ראו כו'].  מכניסים לבתי-הספר שלנו כל מיני נושאים אסורים, רק כדי שנקבל מהם כסף. והילדים שלנו מתקלקלים כתוצאה מהחינוך הציוני. [ירמיהו ג' כ"ד, ור' תהלים ח' ג'].  והעסקנים שלנו שותקים! כי ככה יש בתי ספר מפוארים, עם הרבה תלמידות, ועם הרבה תלמידים בישיבות. [קד"ד גליון 80]. וככה אפשר להיות עשירים, ויפים, ודומים לחילונים, ח"ו. אז חייב להיות שיפסיקו את כל הכסף לחרדים, בשביל לימוד התורה הק'. את כל הכסף. כי זה משחית את כולם. [אבן שלמה י"א, ו'].

ש. אז רק ברכה תצא מהניתוק הזה...

ת. בדיוק. הגט בין החרדים לחילונים זה 'גט-קדוש'! [הושע ב', ט'].

 

ש. אירגונים שעוסקים בחיזוק הצניעות, מחלקים חומר, שיעורים, הרצאות וכו', מדווחים על אנשים שמגיבים באטימות. הם אומרים: 'זה לא מתאים לנו'. איך זה יכול להיות שצניעות זה דבר שלא מתאים להם ?

ת. זוהי בדיוק הבעיה עכשיו של עם-ישראל. וזה לא רק נושא הצניעות שלא מתאים להם - הכל לא מתאים להם. הם עושים רק דברים חיצוניים ושטחיים. [ישעיהו כ"ט: 'וְלִבּוֹ רִחַק מִמֶּנִּי', ע"ש. ממ"א ח"ג עמ' 116]. אז לכן - זה פשוט לא מתאים. כי איך זה יכול להתאים אם הבן-אדם רוצה את העוה"ז? אם הוא רוצה את הבידור של העוה"ז? ['שָׁגוּ בַשֵּׁכָר'. ישעי' כ"ח. אר"צ ש' השמחה]. איך זה יכול להתאים?

ש. נראה שיש כאן הרבה בלבול...

ת. בודאי שזה בלבול. אם הבן-אדם רוצה את החיצוניות ולא את הפנימיות - זה בלבול גדול. [הדור האחרון, ח"ב פי"ח]. הם מבולבלים. הם אומרים שלבן זה שחור, ושאדום זה כחול. ומאמינים בזה. [אב"ש פי"א ז'. ישעיהו ה', כ'].

ש. האם אפשר לעשות עוד משהו ?

ת. רק צריכים כל הזמן להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. אם לא רוצים - אז לא. הם לא רוצים? בסדר, הולכים למישהו אחר. צריכים כל הזמן לעבוד ולעבוד. וה', בינתיים, מראה לנו באופן קל יחסית. [האזינו: 'כְּנֶשֶׁר יָעִיר קִנּוֹ', ערש"י]. אבל עוד מעט יהיו 'זבנגים' קשים, ואז אולי אנשים יותר יתעוררו.

ש. היו צדיקים שאמרו שמלחמת העולם השלישית תהיה המלחמה על האמונה...

ת. אבל כתוב גם כן ששני-שליש של העולם יחרב. [זכריה י"ג]. וזה מה שיהיה. תהיה מלחמה אמיתית עם פצצות וכו'. אבל לא רק פצצות. זה לא יכול להיות שה' יתן לבן-האדם להרוס את העולם שלו. הוא יתן את המכות [צפניה ג' ח']. וזה מה שיהרוס. והוא יהרוס אותם יחד עם הארצות שלהם. [ישעיהו ס"ג. מכתב מאליהו ח"ג, עמ' 205]. יש רבנים שלא רוצים להפחיד, ויכול להיות שזה רוחני, אבל ברור שהולך להיות ממש הרס, הרס לא סתם. והם כבר הורסים את החיים שלנו. [מדרש קה"ר פ"ז]. כל העולם כבר מושפע רק מהצונאמי שהרס את תחנת-הכח האטומית ביפן. וזה התפשט לכל הַיַּמִּים בעולם. והקרינה הזאת נכנסת לתוך הדגים. ואנחנו אוכלים את זה. [סנהד' צח. 'שיתבקש דג לחולה', ע"ש]. ובאויר יש המון המון זיהום. ובארה"ב ובכל מיני ארצות אחרות - יש הרבה רדיואקטיביות כתוצאה מהדבר הזה. וזה משפיע על כולם. אבל בשקט. לא מרגישים.

 

ש. בענין הגיוס - האם האיום כל כך ממשי, מיידי?

ת. זה הכל בשביל לעשות רעש. [מזמור ב': 'וּלְאֻמִּים יֶהְגּוּ רִיק']. האמת שלא רוצים אותם בכלל בצבא. רק רוצים לאחד את החילונים. מדוע? כי הם רוצים לעשות מלחמה. והם רוצים את השמאלנים איתם. כי הם רוצים מלחמה.

ש. מלחמה נגד מי, נגד התורה?

ת. מלחמה נגד התורה – את זה הם עושים כל הזמן. ["שְׁאוֹן קָמֶיךָ עֹלֶה תָמִיד", תהלים ע"ד]. זה ברור. אבל הם רוצים לעשות מלחמה אמיתית. שיפיל גם אותם.

ש. מלחמה נגד מי?

ת. נגד אירן. נגד הערבים. הם מתכוננים לזה.

ש. האם השלטון כאן בארץ רוצה לעשות מלחמה נגד הערבים ?

ת. כן. הם מתכוננים לזה. למה הם רוצים לעשות? זה אני לא יודע. אבל זה נכנס להם בראש. ה' הכניס להם את זה לראש. [תהלים ע"ג, י"ח]. ויהיה להם לא-פשוט. הענין של החרדים - זה סתם בשביל להכניס את השמאלנים לממשלה שמאלנית. ושהם יעשו את מה שהוא רוצה. בגלל שהחרדים יכולים לדרוש, ולעשות, ולשגע אותו. כי החרדים יש להם רק דבר אחד בראש: כסף. [ירמיהו ו': 'כֻּלּוֹ בּוֹצֵעַ בָּצַע']. את החילונים הוא צריך בשביל להכין את כולם לרעיון של המלחמה. אין להם חשק גדול לריב עם הצבא. נכון, הם רוצים שהחרדים יהיו לא-חרדים, שיהיו דומים להם. אבל יש להם תוכניות לפני זה. והתכניות האלו יפילו אותם.

 

ש. כבר אמרו שיגיע מצב שיהיה קשה אפילו להגיד פרק תהילים...

ת. כן. יש הרבה אנשים שמתלוננים שהם לא יכולים להתרכז, וכשהם מתפללים - אז המחשבות עפות לכל הכיוונים, שהם מאוכזבים מזה שהם לא יכולים לגמור פרק תהילים כמו שצריך. שאיכשהו הלב גם כן לא קשור לזה. אבל בסופו-של-דבר: זה המצב. זה המצב לפני משיח. [שבת עז: 'ברישא חשוכא']. וצריכים להלחם נגד זה כמה שאפשר, ולהבין שיש סערה רוחנית בכל העולם. כמו ענן כבד שנופל עלינו ומשתק אותנו. לא לגמרי, אפשר עוד לזוז, אבל בקושי. ואפשר לחשוב, אבל גם בקושי. לא כמו פעם. וזה לא ענין של גיל או של מחלה, ולא ענין של כלום. זהו. זה המצב. המצב הרוחני קשה. כי הגאולה הולכת להיוולד. [ישעיהו כ"ו י"ז. אב"ש שם ה']. וברגעים האחרונים זה מאד קשה לחשוב. כשנמצאים באמצע לידה - קשה מאד לחשוב...

ש. אז איך אם כן מבקשים מאתנו לחזור בתשובה, אם אפילו פרק תהילים אנחנו לא יכולים להגיד כמו שצריך?

ת. בשביל לחזור בתשובה – לא צריך אפילו להגיד פרק אחד של תהלים. צריכים לדבר עם ה', ולהתקרב אליו. צריכים לראות כל יום את הנסים שהוא עושה לנו. ['בַּקְּשׁוּ פָנָיו תָּמִיד'. תהלים ק"ה]. צריכים להיות מודעים לנוכחות שלו תמיד. [תהלים ט"ז, ח', או"ח סי' א']. וזה אנחנו כן יכולים לעשות [ברכות לג:]. בודאי שאפשר לעשות את זה. ואנחנו צריכים להיות שלו. ["בָּרוּךְ הוּא אֱלקֵינוּ שֶׁבְּרָאָנוּ לִכְבודו"]. להיות אתו. זה הכל. [סיום מס' אבות. סיום קוהלת: סוף דבר כו'].

פעם הדיבור והקשר עם ה' היה הרבה יותר חזק. עכשיו מרגישים שזה לא כל כך. כי גם מבחינה פיזית הבן-אדם לא מרגיש טוב. הוא מרגיש עייף. הוא מרגיש בלי חשק ובלי רצון. [שומר אמונים 'מאמר האמונה', פ"ו]. וגם המצב קשה. וגם כלכלית זה קשה. ובכל מיני צורות זה קשה [זוה"ק שמות ז' ע"ב]. אבל מי שמחזיק חזק בחבל – אז אפילו שה' מנענע את זה חזק מאד - הוא יינצל.

בשורות טובות.


דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6972419 פעמים
היום - 27/10/21