לבכות עם הרבה דמעות


לבכות עם הרבה דמעות, תקשור עם מנחם, ירושלים, ערב יום כיפור תשע"ז

תשמעו, זה רציני, אין לנו הרבה זמן. האמת שהזמן נגמר, עכשיו עוברים לתקופה אחרת. עד סוף החגים לא יהיה אפשר להכיר את העולם, וזה כבר בתהליך ברור. ותשמעו טוב, אנחנו  חייבים, חייבים לחזור בתשובה כבר. צריכים לרוץ ולצעוק ולהגיד: הרשעים רוצים פה, בארץ ישראל, להפוך אותנו לגוים, ולא רק לגוים, אלא לעובדי עבודה זרה, לעובדי הבעל. אתם מבינים? יש דברים שקורים היום, דברים מפחידים, בדיוק כמו שדיברנו, מפחידים מאד, כי הם רוצים לבנות את בית המקדש על הר הבית, עם קבוצה של נוצרים, ועם יהודים חרדים, ויהודים מזרחיסטים, ויהודים חילונים, וכל מיני סוגים של נוצרים, וכל מיני מוסלמים וכו', דת אחת! אתם מבינים? והרבה מהאחים והאחיות שלנו ילכו לזה! הם ילכו עם זה, כי הם טיפשים או פשוט ערב רב.

ש. אבל ה' לא יתן להם את זה...

ת. ה' יתן להם להציג את זה, ולהתחיל לאסוף אנשים, כי זה חלק של הבירור, צריכים לדעת מי שייך לְמַה. וזה מתחיל, אתם מבינים? זה מתחיל. צריכים לומר מה שאמרנו קודם, שנצטרך להילחם על היהדות שלנו.

ה' ישמור עלינו, נהיה מאד מעטים יחסית לאוכלוסיית העולם, אבל אנחנו נהיה אלו שישרדו, בעזרת ה'. כי העולם הבא יהיה בנוי על אלה ששורדים. ואנחנו חייבים לסגור את עצמינו כמו שאמרנו, בתוך הגיטאות שלנו, ולא לתת לאף אחד להפריע. אנחנו חייבים להמשיך לחיות חיים לפי התורה, ממש. וכל היהודים צריכים להתאחד, היהודים האמיתיים, ולחיות אך ורק לפי התורה, לפי מה שכתוב, ולא להכניס שום דבר זר בזה, כי עכשיו אנחנו חזרנו לשליטה של נמרוד, והמטרה שלו זה להילחם עם הקב"ה, שלא נדע, כי הוא רוצה להגיע לירושלים, לב העולם, ולשלוט פה, חס ושלום, ולהראות כביכול ח"ו לשמים שהוא השולט. הם רוצים להילחם נגד הקב"ה, שלא נדע, והם בטוחים, עם כל המחשבות והידע העקום שלהם, הם בטוחים שיכולים להפוך את הטבע, את מה שה' ברא, להפוך את זה, שהם יהיו השולטים והיוצרים ושהקב"ה יהיה - לא יהיה חס ושלום. הם רוצים להמשיך את המלחמה כל השנים, לא יכולים לסבול שהקב"ה מביא טוב לעולם, והם בנוים בשביל רע, הם הולכים נגד התורה לגמרי. הם עושים הכל הפוך מהתורה, ולכן הם רשעים גמורים, עקומים, והם חייבים להימחק מן העולם. אבל אנחנו, עם ישראל, חייבים להתכונן, להתכונן, בפרט ביום כיפור, וגם בסוכות. ביום כיפור לבקש בבכיה, בבכי רב שה' יסלח לנו מכל העוונות שלנו, ושנכיר בכל העוונות שלנו, שנחפש ונוציא את זה לפני העינים שלנו ['נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'... ר' דברי הרמ"א בשו"ע או"ח סי' תר"ד בענין ספק עבירה], שנראה את זה ברור שזו עבירה, שעברנו על זה, עברנו את העבירה הזאת.

אנחנו חייבים, חייבים לבכות ולבכות ולבכות, הרבה הרבה דמעות, ואז כשיגיע סוכות אנחנו צריכים להבין בדיוק מה זה ביטחון בה', שנשב בסוכה, שנדע, שנחשוב, שנבין שיבואו עכשיו זמנים קשים, לא קלים כמו שהיה במדבר, אלא קשים ביותר, שזה יֵראה שכל העולם יֵחרב, אבל לאט לאט נחשוב, נבנה בתוך עצמינו, את הביטחון של ברזל, שאף אחד מן הרשעים לא יכול לשבור את זה, לא בפחד, לא באיומים, ולא בטוב.

אנחנו היהודים, בני ישראל, אנחנו הילדים האהובים של הקב"ה. וזה הכל. אנחנו לא מחליטים אחרת, ולא נשנה את האמונה שלנו בגלל אנשים מטומטמים, אנשים רשעים, ממש רשעים, שיותר גרועים מחיות. אנחנו לא מחליפים את האבא שלנו בשמים, שברא את הכל, שהוא הכל יכול, שהוא הכל, ואנחנו – העם שלו, הילדים שלו, האהובים שלו, הכלה שלו.

עם ישראל! אני מבקש, בדמעות, מבקש מכם, תזרקו את כל החומריות המיותרת, את כל הבגדים הלא-צנועים, את כל הפיאות האסורות, הן כולן אסורות, וכל הלבוש, אפילו נשים עם מטפחות לא הולכות תמיד היום צנועות, תזרקו את זה לפח, תשרפו את זה, תִּקנו בגדים צנועים. תהיו בלי איפור, והגברים והנשים והילדים, שתחיו חיים של יהודי אמיתי, יהודי שלא צריך את כל הגשמיות, שרק צריך כל יום להתקרב יותר ויותר לקב"ה, דקה דקה - יותר ויותר קרוב לקב"ה. וזה כל ההנאה בעולם, אין הנאה יותר גדולה מזה, אין הנאה גופנית יותר מזה, ואין הנאה רוחנית יותר מזה. אני מאד מרוגש, אבל יש עבודה קשה לפנינו, וכל עמ"י צריך לשים מסביבו גדר, ולא לתת לשום רעיון, לשום דבר זר להכנס פנימה.

ואנחנו חייבים להתאחד, לא עם הרשעים, אלא עם הצדיקים. יש יהודים היום שהם צדיקים, יש אנשים שנראים פשוטים, אבל הם צדיקים, כי הם לא עוזבים אף לא לרגע את הקב"ה, ולא מגדלים את הילדים עם כל הגשמיות, ונלחמים נגד השקר ובעד האמת. ויותר ויותר יהודים מצטרפים לקבוצה הזאת, גם נשים וגם גברים. ואני מברך את כל עמ"י שביום כיפור נעשה תשובה שלימה כְּעָם, וכאנשים בודדים, שנעשה, ונבכה, נעשה ניקיון, ניקיון פנימי, עם כל הדמעות. ואזי אנחנו נגיע לסוכה, רגועים ובטוחים שלא משנה מה קורה - לא נעזוב לרגע את הקב"ה. שאנחנו והילדים שלנו, אנחנו נאמנים תמיד לתורה ולהקב"ה ['בצילא דמהימנותא'].

שאלה: איך עבר עלינו ראש השנה, האם היו מרוצים בשמים מהראש השנה שלנו?

ת. לא מספיק טוב. היו צריכים יותר. אבל זה יותר  טוב מאשר פעם. יש יותר אנשים שתופסים שיש בעיה, והם פתחו השנה יותר את הלבבות. אבל עכשיו אני רציתי שמישהו יגיד את הדברים האלה שאני אומר. ואני רוצה שיוציאו את זה, שיפרסמו את זה בקו, כי צריכים להבין, צריכים לדעת: הרשעים רוצים למחוק את הדת היהודית. זו המטרה הכי-הכי חשובה להם. לא אכפת להם על הנוצרים האחרים, ולא אכפת להם על הערבים, בעיקר הם רוצים למחוק את היהדות, שלא נדע. ולמעשה כל הדתות האחרות, העיקר מה שהם רוצים - הם רוצים לגמור אותנו, את האמונה והביטחון שלנו בקב"ה, ועוד יותר את האהבה של הקב"ה כלפינו.

שאלה: צדיקים מדברים על כך שצפויים עכשיו דברים גדולים...

ת. זה נכון, אבל נעבור זמנים מאד מאד קשים, מאד קשים, אי אפשר לתאר כמה קשים. אפילו אם זה לא יִגַע בנו. וגם בארץ זה יהיה קשה, אבל לא קשה כמו שבחו"ל. אנחנו נעבור דברים מפחידים מאד. אבל אם אנחנו נחזיק באמונה ובביטחון זה לא יפריע לנו כל כך. אבל יהיו כאלו שה' יצטרך להכריח אותם, כי הם בכל אופן יהודים אמיתיים, ויגיעו בסוף לאמת. 

גמר חתימה טובה, לכל עם ישראל, ושנזכה לחזור בתשובה שלימה ואמיתית ולהתקרב באמת לקב"ה.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6382288 פעמים
היום - 03/08/20