הניצחון רק של ה'

הניצחון – רק של ה'

בס"ד, ירושלים, יום חמישי כ"ו תמוז תשע"ז, תקשור עם בנימין


רבותי! אנחנו מגיעים לסוף. סוף סוף – הסוף! זה עוד יקח קצת זמן, אבל אנחנו נעבור את זה יותר קל עם אמונה וביטחון ברורים בהקב"ה אם ירצה ה'. אני מדבר על הנשמות היהודיות האמיתיות. יותר ויותר יש בירור בעולם הזה, אנחנו רואים יותר ברור מי שייך לְמה, רואים יותר ברור מי הרשעים ומי הצדיקים, ומי הבינוניים באמצע שמנסים להבין מכל הבלאגן מה האמת.

זה לא פשוט, אבל אנחנו עכשיו בתקופה מאד קשה. הבלבול מעל ומעבר. העולם נראה כמו סדום ועמורה. מה שפעם היה קדוש – מסתכלים על זה כמו ליכלוך, ומה שהיה פעם ליכלוך נהפך בעינים של הרשעים כ'קדוש'. ובכל העולם זה קורה. ואפילו אלה שמבינים שליכלוך זה ליכלוך וקדושה זה קדושה – מתבלבלים, כי יש אפילו אנשים חשובים בין הגוים, כביכול חשובים, ואנשים חשובים בין היהודים, גם כביכול-חשובים, ואפילו רבנים שאומרים שהליכלוך זה קדוש, והקדושה חס ושלום זה ליכלוך.

וזה מאד מבלבל, אבל לאט לאט כשיש קצת טעם, כשמרגישים את הטעם של הלכלוך יודעים שזה ליכלוך, זה מגעיל לבן אדם נורמלי, לבן אדם עם נשמה יהודית. הוא לוקח 'ביס' והוא יורק את זה, הוא מקיא את זה, כי ליכלוך זה ליכלוך לנשמה טהורה. וכשהם טועמים את הקדושה הם מבינים שזה האמת, וכל השאר – זה ליכלוך, ליכלוך כמו שכתוב, ליכלוך שיש על זה לאו בתורה. והקדוּשה – זה מצוה, ואנחנו - יהודים, והנשמה שלנו ניזונית אך ורק ממצוות,  וכל דבר אחר הנשמה שלנו דוחה, דוחה חזק. לכן כשנגיע לרגע-של-אמת, שזה לא רחוק, היהודי האמיתי יגיד: 'עד כאן! לא שוה לי חיים של דברים מגעילים, דברים חייתיים, תשוקות לא קדושות, ומצבים שיהודי-אמיתי לא יכול בכלל להיכנס לזה'.

יהודי אמיתי יגיד: 'אני – לא! משפחתי – לא! אנחנו עִם קדושה, ואנחנו לא מוכנים להיות חלק של העולם העקום והמלוכלך'.

ואנחנו נעמוד נגד, ולא נפחד, כי מלמות על קידוש ה' – אנחנו מפחדים, אבל לחיות חיים של אנשים עקומים – זה לא, זה לא נוכל לעשות, בשום פנים ואופן. והמוות יֵרָאֶה לנו יותר מתוק מאשר חיים של רשעים עקומים.

אבל ה' לא יתן לנו למות על קידוש ה', הוא רוצה שנחיה על קידוש ה'. והוא ידאג לנו, כי הוא הכל-יכול. וכל הרשעים ייעלמו, עם כל הליכלוך שלהם. הכל ייעלם, ייעלם. אבל לפני שזה נעלם – כל הרשעים יקבלו את העונש שלהם עוד בעולם הזה, וזה יהיה משהו מתוק לראות, זה ישמח את הנשמות שלנו, שסוף סוף נתפטר מהנחש, מכל היצה"ר וכל ה'טריקים' שלו, שמטרתם לקחת נשמה-יהודית ולהפוך את זה למשהו שחור ודוחה. אבל הוא לא יצליח, כי הוא גם נוצר ע"י הקב"ה, והוא לא יכול לעשות שום דבר נגד רצונו. הגיע הזמן לגאולה השלמה. לא היום ולא מחר, אבל בעתיד הקרוב. ואנחנו, היהודים האמיתיים, חייבים להחזיק בקב"ה לא-משנה-מה, ולא משנה מה קורה. כולם במבחן, כולם במבחן. ומי שהוא שליח טוב, מי שהלב שלו הוא עִם עם-ישראל, והוא רוצה לעזור – הוא יהיה הגיבור של היום. לעזור ליהודים לעלות, לעזור ליהודים להתקרב לה', לעזור ליהודים שנפלו שיעמדו על הרגלים, שיחזרו שוב להקב"ה - זו העבודה שלנו עכשיו.

נכון, אנחנו צריכים פרנסה, ואנחנו צריכים לעשות כל מיני דברים בחיים, אבל עכשיו עוד מעט לא תהיה פרנסה לרוב האנשים, רק לאלה שעִם ה'. ויהיו כמה ימים מאד קשים, שלא נדע מאיפה ניקח את האוכל, אבל זה לא יהיה יותר קשה מאשר היה ליהודים שיצאו ממצרים. ואפילו שהם בכו שאין להם את הארוחה הבאה שלהם, כשלמעשה כן היה להם, כי עוד היו להם בהמות שיצאו איתם ממצרים ויכלו לשחוט אותם, אבל פחדו שאולי יחסר להם אוכל, התחילו לבכות שאין להם בשר, ואין להם אוכל, ואין להם מים. אבל באמת הכל היה. הם מעולם לא היו צמאים אף לא לרגע אחד, ולא היו רעבים אף לא לרגע אחד. וכך זה יהיה עכשיו. יהיה פחד כשלא יהיה, אבל לא לפחד! כי לנשמה היהודית יהיה את הכל.

תבינו, כל העולם, כל העולם, אני לא מדבר רק על כדור-הארץ, אני מדבר על כל העולמות שאנחנו מכירים והרבה מעבר לזה, הכל נוצר רק בשביל הנשמה היהודית. זה דבר שהוא נצחי! שום דבר לא יכול לעצור את זה, שום דבר לא יכול להרוס את זה. את זה ה' ברא שלם, וזה לא יכול להתלכלך. אנחנו יכולים לעשות עבירות, אך ברגע שאנחנו עושים תשובה – זה מתנקה, אבל בתשובה אמיתית. ה' לא נותן לנו לבוא לעולם-הזה מבלי שנוכל לעמוד בתיקון. אולי זה יקח כמה גלגולים, אבל בסופו של דבר הנשמה-היהודית-האמיתית מקבלת את התיקון שלה, ואז אני לא יכול לתאר את האושר שיהיה לנו, אבל רק יכול להגיד שכולנו נצא מזה שלֵמים, נשמה שלימה! בלי פגם. ואז יהיה לנו את כל הדברים הטובים שאי אפשר אפילו להבין מה זה, כי עכשיו יש לנו את היצה"ר ואי אפשר לתאר בדיוק מה זה עולם בלי יצר הרע, אבל כשנגיע לזה נשמח מאד! לא נרצה לחזור לבתים הרגילים שלנו, ולא נרצה להמשיך ללכת לקנות אוכל בסופרמרקט, ולא נרצה לשתות את המים המזוהמים שיש לנו, ולא נרצה שום בידור. לא נרצה את כל הצעצועים של העולם הזה, אפילו ילדים לא ירצו צעצועים. כולם יוולדו עם היכולת להבין את הכל, כמעט, בודאי לא נגיע לרמה של הקב"ה, אבל אנחנו נתקרב מאד לגובה שאי אפשר לתאר.

אבל עכשיו נחזור לענין של היום עכשיו.

ברור שיש לנו עולם מאד קשה עכשיו. זה כמו להיות באיזה ג'ונגל, עם כל מיני חיות מפחידות, שבלילה הם צועקים ורועשים וזוחלים ומאיימים עלינו. כך זה בדיוק העולם שלנו היום ['תשת חושך ויהי לילה', זה עולם הזה שדומה ללילה 'בו תרמוש וכו', ב"מ פ"ז:] וכל החיות שלנו – זה בני-האדם האחרים שהם מאד מפחידים. ויש לנו דברים מאד קשים, כי יש לנו מרגלים בתוך העולם-החרדי שלנו, שהם ערב-רב, אבל הם לבושים כחרדים עם זקָנים ארוכים, הגברים, ופאות ארוכות, ומעילים ארוכים שחורים, קומפלט, הכל הכל. אבל אין לו, אין לו נשמה יהודית. הוא יהודי לפי הדין, אבל הוא ע"ר, הוא עמלק לפי מה שצריך להיות במקום הנשמה.

ואם יש לנו בינינו מלשינים – אז זה מאד קשה להיות יהודי, כי יש רבנים שהם אמנם לא עמלקים, הם באמת יהודים, אבל הם שותקים, ולא אומרים מה האמת ומה לא. לא מכוונים. ברוך ה', התחיל להיות בזמן האחרון כמה רבנים שמוכנים להגיד את האמת, ברוך ה', אבל הם בינתיים מאד מעטים. אבל זו ההתחלה.

ה' הוא השולט ['שהשלטן לפניך'], לא לשכוח. כל הרשעים לא יכולים להצליח אם ה' לא נותן להם. ויש תיכנון לכל זה ['בפרוח רשעים... להשמדם עדי עד...'], ואנחנו צריכים לא שלא לפחד, לדעת שלא משנה מה קורה - הוא איתנו, הוא יעזור לנו, נקבל סייעתא-דשמיא אם רק נהיה איתו, הוא יציל אותנו בניסים יותר גדולים מביציאת מצרים.

ואנחנו לא צריכים לפחד, אין מִמַּה לפחד. לא לשכוח את זה. כשנגיע למצבים מאד קשים, רק להגיד עוד ועוד: אין עוד מלבדו! אין עוד מלבדו! אנחנו הילדים החשובים ביותר של הקב"ה. אותנו הוא יציל, מאה אחוז, אף נשמה של יהודי לא תלך לאיבוד, אבל לא לפחד! זה בא בעתיד הקרוב, הפחד היותר גדול, יותר גדול ויותר גדול, עד שנישאר רק אנחנו והקב"ה. לא יהיה לנו מישהו לעזור לנו, לא חיילים, הם יהיו האויבים שלנו, החיילים, השוטרים, הרופאים, מי ש.. וזה לא אומר שביניהם לא יהיו גם אנשים טובים שבסופו של דבר יבינו שהם לא בצד הנכון, אבל בסך הכל כל אלה שאנחנו נשענים לעזור לנו – כבר אי אפשר לסמוך עליהם, ואנחנו כבר רואים שהם שקרנים ולא ממש אמיתיים, שכל המדינה הזאת – לא-אמיתית, זה 'כאילו', כאילו 'מדינת היהודים', כאילו. אבל המטרה של המדינה - זה להרוס את היהדות, את האידישקייט, להרוס את זה לגמרי. הם עושים כל מיני 'קונצים' ברדיו וכו', לעשות 'כאילו שהם יהודים', אבל יש חוקים, ה' ישמור, עכשיו רוצים שאם מתגרשים – גם האשה צריכה לשלם מזונות, ולא רק זה, הבעל יכול לקחת את הילד לא רק מגיל שש אלא כבר מגיל שנתיים. ורוצים גם לתת למנוולים לאמץ ילדים, רשמית, אנשים עקומים, לאמץ ילדים. ואפילו נותנים כבר לילדים כאלה שמדברים שיש להם בבתים שני אבות, יש כאלה שיש להם שתי אמהות, והם, הילדים שאימצו, עוד מדברים ואומרים כמה שזה כיף... שיש שני אבות במקום אמא ואבא! חולי נפש! רשעים גמורים! אבל בזה הם רוצים לעשות מלחמה נגד הקב"ה. ואת המלחמה הזאת הם לא יכולים להצליח, כי הוא ברא אותם ואת הכל, והוא גם יהרוס אותם, הוא יהרוס את כל העקומים. הם כל כך טיפשים, ותמיד כשהם מנסים להילחם נגדו – הם נכשלים בגדול, אבל הם קמים וממשיכים להילחם, הם כל כך מאמינים שהם יכולים להיות מלכי-המלכים חס ושלום, אך רק מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יכול להיות מלך ולא הם. רשעים, רשעים, רשעים. אבל אנחנו רואים את זה ברור ואין לנו מה לפחד. כל הרשעים האלה ייעלמו.

הם עשו היום גם הפגנה שהם צריכים להיות כמו כולם, אבל הם לא 'כמו כולם', הם כמו המצרים העקומים, הם כמו הרומאים העקומים, הם כמו נימרוד וכל החבורה שלו, הם כמו כל החולים, כל הרשעים מתחילת ההיסטוריה עד היום, מבריאת העולם עד היום. והם ייעלמו, ולא יעזור להם לעשות הפגנות וכל הדברים שהם עושים, זה לא יעזור. לא יעזור להם לנסות להיות 'כמו', כאילו כמו בן אדם רגיל, רק שהוא המחליט, הוא לא ה', לא ה' מחליט איך נולד ילד, לא, הם, הם-הם המחליטים, חס וחלילה. הם יכולים לעשות משהו עקום כדי שהם יוכלו להמשיך עם התשוקות שלהם. אבל יש סוף לזה, יש סוף לכל הדברים האלה. ואנחנו צריכים, אנחנו צריכים הרבה סבלנות, פשוט הרבה סבלנות, ולא לדאוג. סוף.

 

שאלות ותשובות:


ש. לפי מה שנראה עומד להיות מצעד בירושלים, מה עושים?... זה הרי נגד האינטרס הלאומי שלהם עצמם...

ת. לא! זה לא האינטרס-הלאומי שלהם, לא, זה טעות, פעם עשו 'כאילו', היו נותנים תקציבים יפים לכל משפחה-מרובת-ילדים, כי רצו שתהיה ילודה של יהודים, אבל זה היה סתם הצגה. אחר כך הגיעו להילוך השני, שזה: לעצור את כל הילודה הזאת. אבל זה לא עזר להם, כי ברוך ה' עמ"י ממשיך להוליד כמו במצרים. לא בדיוק כמו במצרים, אבל ממשיכים. בדור שלנו זה משהו גדול. וכמה שמנסים דרך האוכל שלהם לעשות אנשים 'סטריליים', אבל בכל זאת היהודים ממשיכים להוליד, נכון, יש אנשים שאין להם, אבל עם שיטות, יש כל מיני שיטות, וכל יהודי רוצה ילדים וכל יהודיה רוצה ילדים, אז הם עובדים קשה שיהיה ילדים, וברוב המקרים יש - בסופו של דבר.

עכשיו, אנחנו צריכים להבין, המטרה שלהם זו המטרה של עובדי העבודה זרה, של דורי-דורות מנמרוד שנלחמים נגד הקב"ה, חושבים שהם הרבונו של עולם, והם לא הריבונו של העולם, הם כלום, הרבוש"ע יצר אותם, וזה הם לא רוצים להאמין. הם מאמינים אך ורק בשטן, אז בטח שכל תשוקה שיש להם - הם רוצים לעשות את זה כאילו שזה המצוה הכי גדולה, שמגיע, מגיע להם ככה. אז יש כאלה שהם עושים את זה כמו שפעם, ויש כאלה שעושים את זה אחרת, וזה הכל כמו זה הישן, זה פשוט לא נעלם. חשבנו שאנחנו ב'עולם מתקדם', אבל זה מתקדם לתהום, לגיהנום, ה' ישמור עלינו, אבל צריך שיהיה ברור שמי שנותן הרגשה שהדבר הזה מותר – הוא לא יחיה את החיים לנצח. אין לו נשמה יהודית, והוא ימחק.

ש. כעת מתעוררת מחדש סערת 'ילדי תימן', מה דעתך בענין, ומה אפשר עוד לעשות כדי שהאמת תצא החוצה עוד יותר?

ת. צריכים פשוט לקבל את האינפורמציה הנכונה, וזה רק אנשים שהם יכולים להכנס שמה ובכל מיני צורות להוציא את זה.

ש. הם השמידו כל מיני חומרים (מידע)...

ת. הם לא השמידו את הכל, כי הם לא האמינו שהאנשים הפרימיטיבים האלה פעם יעשו להם בעיות... הם היו כל כך 'שוויצרים' (גאים) ובטוחים בעצמם שהם - האנשים האינטלגנטיים, ואלה – הם המסכנים שאין להם כלום, ואין להם שכל בכלל...

ש. מישהו טען שרוב המסמכים הושמדו...

ת. נכון, אבל יש מספיק הוכחות, אבל אפילו רק קצת מהדבר המבהיל הזה, שזה כל כך איום ונורא, שהבן אדם אומר לעצמו: 'רגע, מי עשה את כל זה?! יהודים, כביכול-יהודים, וכביכול רופאים-יהודים, אבל זה לא יהודים, יהודי לא יכול לעשות דבר כה איום ונורא. גוי יכול, יהודי לא. אז זה לא נשמות יהודיות, הם נשמות של מנגלה. אין בהם נשמה, הם כמו מנגלה. אז האם זה יהודים?! זה בודאי לא יהודים!

ולמה זה יוצא עכשיו, אני מאד חושש שהוציאו את זה כדי שאנשים יהיו עסוקים עם זה, לא מדי עסוקים, אבל שיהיו עסוקים, כי כמעט אין עוד הרבה אנשים שעדיין חיים מן התקופה ההיא, אז את מי יאשימו? פשוט ישארו עם קברים ריקים, או קברים שרואים שהתעסקו עם הגוף של הילדים, או אולי לראות מכל מיני ארצות שקיבלו משלוחים של ילדים חיים...

ש. אבל לפחות שיהודים יראו את האמת...

ת. הם בכל דבר רוצים ומחפשים לעשות בלאגן בעולם, שנהיה עסוקים, אז אין להם מה להפסיד. אולי יקחו איזה זקֵן בשביל להפיל עליו, כי אין עוד אנשים נוספים בחיים, אבל הם לא נתנו לזה לצאת קודם לכן, הם כל הזמן דאגו שזה לא יֵצֵא, הם מוציאים את זה בדיוק בזמן שבו יכולים להאשים כל מיני אנשים, אבל לא מישהו שאפשר להעמיד למשפט...

ש. לפני יציאת מצרים היה מצב של 'אכן נודע הדבר', ה' מוציא החוצה ומגלה את כל הרוע. זו היתה הנהגת ה' לפני גאולת מצרים, וגם כעת אותו הדבר...

ת. בדיוק, בדיוק, ה' מראה לנו מי שייך לְמַה, מי לפח-הזבל ומי לגאולה השלמה...

 

ש. כעת זה זמן של שבעים שנה מאז קום המדינה. יש כמה סימנים שזו שנת רצון, שנת-הגאולה שבה תיפסק מלכות-המינות...

ת. אני יודע שכבר התחילה הגאולה, זה כבר התחיל, אנחנו בתוך זה. כמה זמן זה יקח? לא הרבה, אבל מה זה 'לא הרבה' - אני גם לא יודע, אני לא מאמין שזה יהיה הרבה, אבל יש שלב שאנחנו נראה כאלה ניסים ונפלאות, שאנחנו פשוט נשמח, אפילו שזה עוד לא הסוף, אבל נשמח, כי נראה ברור בלי ספק, עם כל מיני ניסים שהקב"ה איתנו ושהוא מוביל אותנו לגאולה השלימה, כי נראה שאנחנו חיים אך ורק מכח הניסים. וזו תהיה הרגשה קצת מפחידה בהתחלה, אבל אחר כך, כמו שהיה במדבר, כל כך לא רצו להפסיק את המן ואת כל הניסים שהיה להם, ורק רצו לשבת וללמוד, שאפילו עשו מזה עבירה (המרגלים) שה' ישמור. אבל אנחנו לא נעשה עבירות, אנחנו נשמח, ואנחנו נחכה עד שהכל יהיה שלם, ועד שכל הרישעות תיעלם.

ש. יש דבר שאינני מבין, יש כל כך הרבה ראיות שיש כאן מלחמה לעקור את היהדות בצורה מוחלטת, אז איך זה שיש כאלה שעוצמים את עיניהם ועדיין כאילו לא רואים את זה...

ת. זה מה שאמרנו, יותר ויותר רואים את זה. ותבינו, אנחנו הנשמות היהודיות האמיתיות, מעטים בעולם הזה במספרים, תמיד יהיו יותר בכמות אלה שהם לא יהודים אמיתיים, שהם ישלטו עד שה' יגמור איתם. עכשיו כל המטרה של מדינת-ישראל זה להרוס את היהדות, את האידישקייט, אנחנו אמרנו את זה הרבה מאד. הם רוצים להרוס את האידישקייט. בתחילת המדינה ניסו לעשות את זה בכל מיני צורות, אבל הם לא היו מספיק מאורגנים, והיהודים החרדים היו יותר חזקים. ועכשיו מספרים גדולים של חרדים נתפסו ע"י עגה"ז, ועגה"ז מושך אותם מאד מאד. למה זה כל כך קשה שיהודי יזרוק לפח או שהוא בכלל לא יקנה אייפון?! הרי אם הוא מאמין בקב"ה והוא יודע לאיזה ליכלוך אפשר להגיע עם זה, אז למה זה כל כך קשה לו? כי הלב שלו נתפס! זה תפס את הלב שלו. ההרגשה שאפשר לדעת הכל, כל מה שרוצים - ואף אחד לא יודע. אפשר לשלוח תמונות, אפשר לקבל תמונות, אפשר לדבר עם בן-אדם ולהסתכל עליו במסך, לראות את מי שאתה מדבר איתו. דברים מדהימים! אבל יש לזה צד אחר. יש מלא-מלא 'ליכלוך אנושי', או 'לא אנושי' - מילה יותר טובה, ואפשר למשוך את האדם, לא את היהודי האמיתי, כן, גם יהודי-אמיתי עלול להימשך, אבל הוא יכול להתפטר מזה, אבל מי שלא - הוא יכול ליפול אל התהום. היהודי האמיתי יכול להיתפס עם האייפון ואח"כ זה יהיה לו קשה לזרוק את זה, אבל בסופו של דבר יהודי אמיתי יזרוק את זה, אבל יהודי לא אמיתי – יפול עם זה.

לכן המלחמה יותר קשה כעת מאשר בקום המדינה, אפילו שאז זה היה מאד קשה, והרבה יהודים אמיתיים, או 'כביכול אמיתיים' - נפלו, אבל עכשיו ה' יציל כל יהודי אמיתי. וכל התשוקות של הגוים וכל הליכלוך שלהם לא יתפוס את היהודים בסופו של דבר, וה' גם יציל עם ניסים גלויים כל יהודי ויהודיה אמיתיים.

הגשמיות – זו הבעיה. הגשמיות זה העגל הזהב, ומהגשמיות הם מגיעים לכל העבירות, לכל הדברים שאסורים שזה מושך אותם. ואם יש להם אייפון - אז אפשר להגיע לזה בלי בעיות, ואף אחד לא יודע, כי זה רק איתו, הוא יכול להיכנס לנוחיות עם זה.

 

ש. שמעתי שיש צדיקים שמבקשים מהקב"ה שלא יביא את הגאולה עכשיו מפני שזה יהיה בדינים קשים, ויש צדיקים שנוקטים בגישה הפוכה, מה דעתך?

ת. אני רק יגיד לכם שזה לא עוזר עכשיו, כי לדחות את זה – זה הרבה יותר מסוכן מאשר לקבל את זה בקושי. אבל בעזרת ה', אמנם זה לא יהיה קל, וכבר עברנו את הדבר הזה כאן, כי יותר ויותר מאיתנו נתפסו ע"י הגשמיות ועגה"ז וכל התשוקות שמסביב זה, אבל יחד עם זה, כמו ששמענו, שהח"ח זצ"ל התבטא שעמ"י יהיה כל כך חלש בסוף, שהוא יהיה כמו בן אדם שזקוק לניתוח אבל הוא חלש וחולה, ואפילו שהוא זקוק לניתוח כדי להציל את החיים שלו, אבל עמ"י כמו האיש הזה הוא מדי חלש מכדי שיעבור משהו כל כך קשה כמו ניתוח, אז לכן ה' יעשה בשביל עמ"י ניסים גדולים ולא ישתמש בשיטות מדי קשות. אז בעז"ה יחסית זה לא יהיה קשה, אך מאחר שאנחנו חלשים כל כך זה יֵרָאה מאד קשה. ומי שקשור חזק עם הקב"ה – כמעט ולא יסבול.

ש. מה דעתך על צפון-קוריאה, כל פעם זה עולה לכותרות שזה כבר עומד להתפוצץ...

ת. אני לא יודע בדיוק מאיפה זה יבוא. יש כל מיני מקומות שזה יכול להתפוצץ ושזה יבוא משם. אבל זה לא הענין שלנו - לדעת בדיוק מאיפה זה יתחיל, הענין שלנו זה להיות חזקים ולעמוד חזק נגד הרשעים, נגד המדינה שרוצה להפוך את כולנו לגוים, ולא סתם לגוים, אלא לגוים הכי גרועים. הם רוצים להרוס את התורה שלנו, חס ושלום, רוצים לעשות את כל הלאוין - מותר, וכל מותר בתורה ללאו, חס ושלום.

ש. מה דעתך על הבלאגן שהיה עם המוסלמים בהר-הבית?...

ת. הר הבית – הענין עכשיו זה גם עשוי, ואפשר לראות שזה עשוי, זה שקוף. שלשה אנשים ערבים, ודוקא מישראל, יצאו עם נשק, לא 'מי יודע' איזה נשק, מתוך המסגד שם, וירו בשני שוטרים ואחר כך הם נהרגו. לא יודע, זה נראה לי הצגה, לא סתם הצגה, הצגה עם דם. נכון שהערבים נהרגו, ונכון ששני השוטרים הדרוזים נהרגו, אבל זה בשביל לעשות בלאגן. משהו קורה עכשיו שהם רוצים שאנחנו נהיה עסוקים. ברגע שיש בלאגנים גדולים, תדעו, הם עושים משהו, או שהם ממלאים יותר ויותר את הבונקרים, או שכבר יותר ויותר רואים את הכוכב, או שישנם אסונות-טבע שהם לא רוצים שנדע עליהם, שזה לא יגיע אלינו, כך שנהיה עסוקים, אולי עם מלחמה, אולי זה, אולי פה, אולי שם, ואז מי יודע מאיפה מה שהם מתכננים הם יעשו. כמעט ברור שזה יתחיל עם משהו ששייך לארץ-ישראל וגם לקוריאה.

ש. הזכרת את הכוכב. יש בזוהר בפרשת בלק משמעות שביום כ"ה אלול, יום בריאת העולם, יהיה משהו עם הכוכב, יש טוענים שהכונה להשנה...

ת. אני לא יכול להגיד מתי זה יהיה, אבל ברור דבר אחד, רואים את זה הרבה אנשים עם העינים שלהם, ויש הרבה שמצלמים את זה עם טלסקופים, ולא טלסקופים ענקיים כמו שיש לנאס"א ולוותיקן, אלא בטלסקופים הרבה יותר פשוטים. ברור שהוא קרוב מאד, והוא משפיע מאד חזק על כדור-הארץ.

ש. היתה עכשיו בימים אלה רעידת אדמה של 8.7...

ת. כל הזמן יש רעידות אדמה, ויש הרי-געש, ויש שטפונות, יש שלג בקיץ וחום בחורף. אנחנו יודעים שהקוטב הצפוני והדרומי זזים. אנחנו יודעים שדגים במיליונים, במיליונים, מתים ולא יודעים למה, בודקים אותם ולא מוצאים מחלה כל שהיא. יש אלפי קילומטרים בלוס אנג'לס של דגים מתים, יש אסונות-טבע ענקיים ולא נותנים בדרך כלל לדעת את זה. העתונות הרגילה פה ושם אומרים את זה, אבל זה הכל מכוסה. ברור ברור שהכוכב קרב, ועוד מעט אנחנו נראה את זה בעינים שלנו, אז הם רוצים שנהיה עסוקים. וגם המלחמה שתהיה לפני גוג ומגוג, בטח גם כן יהיה משהו שיקרה כך שהם יעשו כדי שנהיה עסוקים עם משהו אחר, כך שהם יכולים להכנס לבונקרים שלהם עם כולם, עם כל מי שיספיק להגיע עם המטוסים וההליקופטרים שלהם, כי כבר כעת רוב הבונקרים מאויישים עם צוותות מלאים, מומחים עם כל הטכנולוגיה החדשה שיש להם שמה, אז הם צריכים משהו גדול שיכניס את כל העולם לבלאגן. אל תדאגו, טראמפ ואובמבה הם לא יהיו אחד-נגד-השני... הם בטח יהיו באותו הבונקר...

ש. לאחרונה דווח על התנתקות של קרחון באנטרטיקה, שליש ממדינת ישראל בגודלו, שנקרע מהיבשת, ועמוק בתוך המים והוא מציף את הימים...

ת. נכון, זה נכון, זה היה בקוטב הדרומי, אנטרטיקה, וזה מעניין, מעניין מאד. ובטח זה ינמס, ואז כשזה ימס זה ימלא את האוקיינוס 'לא סתם'. וכשיגיע הכוכב – הוא ימשוך את האוקיינוס גבוה-גבוה, ואיפה שהיה ים - יהיה אדמה, ואיפה שהיה אדמה - יהיה ים... ובשביל זה אמריקאים מסוימים רצים להרים הגבוהים ב..., הם חושבים שכך הם יצילו את עצמם...

ש. היה עכשיו חום קשה מאד בימים האחרונים ואומרים שזה ימשך, מה המשמעות בזה?...

ת. פשוט כדור-הארץ מתחמם מכח הכוכב, וצריך לפרסם מה שכתוב עליו בזוהר [שמות ז'], ולפרסם יחד עם זה מה שאנחנו יודעים על הכוכב הזה. וזה לא כוכב, זו מערכת-שמש עם כוכבי-לכת, שבעה כוכבי לכת שמסתובבים סביבו, ויש לזה משיכה מגטית מאד חזקה, ובגלל זה עוד מעט תהיה סכנה לטוס 'לא סתם'...

אנחנו צריכים לעשות את המוטל עלינו, ואם מתחברים איתם, עם הרשעים – זה בעיה, אבל אם באותו יום שהם עושים את המצעד שלהם יש המוני חרדים שבוכים ויושבים עם שק ואפר, אז בודאי ובודאי זה יהיה מצוין. לרקוד באותו יום – זה קשה.

הבעיה שהרבה נופלים כי הם לא מפתחים את הקשר עם ה', אלא עסוקים הרבה עם מלחמה כנגד הרע, וזה מוריד אותם. יהודי צריך להיות עסוק עם הטוב, עם התורה, עם המצוות, עם הקשר שלו עם ה' ועם המועדים, עם כל מה שיהודי צריך לעשות. כשהוא עסוק עם זה – זהו היהודי האמיתי, ולפעמים נצטרך לעמוד איתן נגד הרשעים, אבל יהודי אמיתי יודע שאין לו כח, רק הקב"ה יש לו את הכח ואת היכולת לגמור את הרשעים, יכולים לעמוד מולם ואולי אפילו להילחם פה ושם, אבל הניצחון זה רק ניצחון של ה'.


דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 6382239 פעמים
היום - 03/08/20