הסתלק יהודי ענק

הסתלק יהודי ענק

בס"ד, סדרת תיקשורים עם אסתר

 

מוצש"ק פרשת תצוה-זכור, אור לי' אדר תשע"ח, ירושלים

אוי לנו, אוי לנו. הסתלק מהעולם יהודי ענק, הרב שמואל אויערבאך זצ"ל. הרבה אנשים הרגישו שבהסתלקותו מהעוה"ז נעלמה גם התקוה האחרונה להשיב לעולם הזה טיפ-טיפה סדר, טיפה תקוה, מעט יכולת לחזור לאידישקייט האמיתי, טיפה תקוה שלא נִתֵּן לרשעים הגדולים הציונים להרוס את המשפחות שלנו, המשפחות היהודיות האמיתיות שה' נתן לנו, כדי להחזיק את האידישקייט מדור לדור.

אבל זהו, העולם שחור מאד. אין אור, אין טיפת אור, אפילו לא נר קטן דלוק, אין אור. בכל מקום יש מלשינים, יש מרגלים שמנסים להרוס בכוח את הבסיס של היהדות שזהו הבית-היהודי-האמיתי, שבו האבא לומד תורה, ואולי עובד, גם האמא משתדלת לגדל את הילדים לתורה ומצוות ומעשים טובים, ילדים שמאמינים בקב"ה עם כל הלב שלהם, ומשתדלים יחד עם ההורים לחיות את כל החגים ואת כל הדינים כמו שצריך בשמחה, שכל החיים מסתובבים מסביב לתורה בלבד, ולא שום דבר אחר זר.

ועכשיו, איפה אנחנו? ר' שמואל זצ"ל נלחם נגד הגיוס. הגיוס לצבא פה לא יותר טוב מהצבא הרוסי או האמריקאי או הגרמני או האנגלי, ואולי אפילו יותר גרוע, כי שמה ליהודים יש לפחות איזו זכות לשמור על הדת שלהם, אולי בחלק מהצבאות הזרים, אבל פה אין כזה דבר. פה מכניסים אותם למצב גרוע ביותר עם אפשרות גדולה שיֵצאו חילונים גמורים, ה' ירחם.

ועכשיו זה עוד יותר 'טוב', לא מספיק שהם רוצים להעביר חוק שמקבלים (מגייסים) כל בחור, לא משנה לומד או לא לומד, אבל עכשיו יש עוד דבר, הם מקבלים את כל הבנות, כל הבנות. הם אומרים שלא, שאלו שהן חרדיות באמת, אבל "באמת" - הן פטורות. זה לא נכון! הם יביאו וועדה של הצבא להחליט מי היא חרדית ומי לא. כך ירגישו את מי הם יכולים למשוך לעולם החילוני שלהם. הרי זו כל המטרה שלהם בזה שרוצים לקחת אותנו לצבא. צבא הגנה לישראל - זה לא 'צבא הגנה לישראל', זה צבא שהורס את עם ישראל, ועכשיו אין מישהו להילחם. רק כמה אנשים בודדים, שגם בתוך הקבוצה שלהם יש מרגלים, איך אפשר? מה אפשר לעשות? איך נעבור את זה? זה חייב להיות שמשיח מופיע, כי לא יכול להיות עולם כ"כ חשוך, פשוט לא יכול להיות שנוכל לעבור את זה בכלל, ששלטון הרֶשע ישלוט בכל מקום בעולם.

ובאמת זה נמצא בכל מקום בעולם, כי השכינה כבר לא נמצאת בחוץ לארץ, השכינה היא רק פה, בא"י, אבל איך השכינה פה כשיש כ"כ חושך, זה חושך כמעט מוחלט, איך זה יכול להיות? איפה אנחנו? עוד מעט לא נוכל לראות אפילו לאן אנחנו הולכים, כ"כ הרבה חושך, זה בדיוק כמו במצרים שנתנו לגברים עבודות של נשים ולנשים עבודה של גברים בכדי שלא יביאו ילדים לעולם.

אבל זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, הקב"ה לא יתן. אני בטוחה, אני בטוחה שמשיח חייב להופיע, חייב להופיע בעתיד הקרוב, בעתיד הקרוב, ועַם ישראל, לא לעזוב את האמת, לא לעזוב את המסורת שלנו, את התורה שלנו. תרדו מכל הגשמיות המטומטמת שלכם, תברחו מבתי-הספר שמלמדים אפיקורסות מעורבת עם תורה ח"ו, תברחו מכל ה'בתי יעקב' ומכל בית-ספר אחר שמלמד דברים אסורים! תקריבו את עצמכם למען האמת!

ה' הבטיח לנו נצח, ה' הבטיח לנו עולם הבא של חיים בלי יצה"ר, חיים כ"כ טובים, כ"כ טובים, ואנחנו מחליפים את זה בשביל כסף, בשביל דברים חומריים, כאלו טיפשים! היהודים צריכים להיות חכמים, הם צריכים לראות את האמת. אנחנו חייבים לחזור ולסגור את עצמנו, לסגור את עצמנו מן העולם של הרישעות, אפילו אם מאיימים עלינו ברצח אסור לנו לעזוב את התורה שלנו. האם אתם חושבים שלא יאיימו עלינו ברצח?! כן, יאיימו! ברגע שירגישו שאנחנו חלשים יאיימו עלינו ברצח!

אז אני מבקשת מעם ישראל, כל יהודי שיודע שהוא יהודי אמיתי, קודם כל - לחזור בתשובה, חוץ מזה, להקים משפחות חרדיות-אמיתיות, שקרובים לקב"ה ולתורה. ולסגור את עצמנו בגיטאות. חבל שבכלל פעם יצאנו מהגטו, כי אילו היינו נשארים בגטו – אז עם כל הגלות הזאת לא היינו מגיעים לזמן הזה שבו אנו נמצאים כ"כ הרבה שנים, אלפיים שנה ויותר בגלות, היינו כבר יכולים להיות בגאולה השלימה, אבל אנחנו המשכנו עם היצר הרע, נמשכנו לשקר, והנה אנחנו עִם מעט יהודים אמיתיים לעומת הרבה מאד ערב-רב, שמקלקלים לנו את הכל,

יהודים אמיתיים! לשים קץ לשקר, וללכת לאמת, אפילו אם אתם מקריבים את הגשמיות ואת החיים. צריכים ללכת לאמת! די!

ש. מה את רוצה לעשות עכשיו?

ת. אני רוצה לקבל משיח צדקנו, אבל אני לא רוצה יותר לכתוב עכשיו.

 


 

מוצש"ק בשלח, י"ב שבט תשע"ח

מאד מעניין מה שהבחור שדיבר מקודם כתב. זה היה כאילו שישנתי אבל שמעתי. ואני רוצה לומר לכם ברור-ברור, הכוכב שידוע בשמו ה'ניבירו' או השביט או כל השמות הידועים בזוהר וכו', הוא כמעט מגיע אלינו בעתיד הקרוב ביותר. האם אתם חושבים שכל השינויים במזג האויר זה בגלל זיהום האויר?!... זה הכל צחוק, ממש בדיחה רעה של רשעים שיודעים ברור שזה בא כתוצאה מזה שכדור-הארץ מתחמם מבפנים, לא מבחוץ, אלא מבפנים, כי הניבירו, או השביט וכו' – עם כוכבי הלכת שלו מתקרב מאד לכדור-הארץ, והמערכת הזו מחממת את פנים כדור הארץ, וזה גורם לשינויים מאד גדולים. חוץ מהכח המגנטי שיש לזה שסוחב עם זה כל מיני חתיכות, לפעמים ענקיות, של פסולת-חלל, שזו אבנים גדולים וקטנים, שגם זה מסכן את כדור-הארץ.

אז כל השקרנים שבין אנשי הסדר-העולם-החדש, האילומינטי וכו', שמשתדלים לשקר לעולם - סוף החיים שלהם יגיע. הם חושבים שהם יכולים להסתתר בתוך הבונקרים עם הלוקסוס שלהם, באמת?!.. ה' יגיע גם לשם. וחלקם ילכו מהעולם בצורה קשה ביותר מתחת לפני המים, מתחת לפני האדמה, וחלק מהם יֵצאו עם כל המטוסים שלהם וכל הצבאות שלהם, והם אלה שיגיעו לארץ ישראל בשביל מלחמת גוג ומגוג.

אבל תהיה מלחמה, מלחמה גדולה בכל העולם, והמלחמה הזאת זו מלחמת-העולם. וזה יהרוג יותר ממיליון אנשים, הרבה יותר ממיליון אנשים. וזאת תהיה ההתחלה של כל ההשתלשלות של הימים שלפני הגאולה השלמה, לפני גוג ומגוג. ואנחנו נהיה חלק מזה. אנחנו פה, בארץ ישראל, אפילו שיחסית זה יהיה לנו הרבה יותר קל, אבל נהיה חלק מזה. והרשעים פה – או שייעלמו או שהם יהיו קרבנות. אבל אנחנו נראה ניסים מאד גדולים, ממש גדולים. ואנחנו, היהודים האמיתיים, נרגיש קירבה חזקה לה'. בכל שלב מרגע תחילתה של מלחמת העולם השלישית, שזה בעצם קורה עכשיו, אנחנו נרגיש את הקירבה של ה', את ניסי-הניסים שה' יעשה בשבילנו.

היהודים שאינם יהודים - יעלמו. ואלה שהם ערב רב, עמלקים, כל מיני כאלה שלא התגיירו כמו שצריך, לא היה להם רצון כמו שצריך באמת לגיור, או כאלו שלא ידעו שהסבתות שלהם לא היו יהודים, הם ייעלמו. והגוים הרשעים גם כן יעלמו. זה יהיה עוד מעט. זה יתחיל בגדול ממש עוד מעט, ואני מזהירה את כולם להתכונן. אתם לא רוצים לשמוע כאלה דברים? אבל כל בן-אדם עם קצת שכל בראש יכול להבין שככה זה. רק להסתכל ולראות את הדברים המשונים-המשוגעים שקורים בעולם, את אסונות-הטבע המשונים הענקיים שאף פעם לא היה כאלו דברים. זה כמו כמות של חמש מאות שנה של אסונות טבע שמתרחשת במשך תקופה של שנה וחצי. זה משהו מדהים, אבל זה סימן שהסוף מגיע.

ואני מרגישה שזה יהיה בצורה כזאת: קודם תהיה מלחמת העולם, בכדי שהרשעים יוכלו לברוח בשקט לבונקרים שלהם, ואחרי זה הכוכב, שיהפוך את העולם למשהו שלא נכיר, אבל ארץ-ישראל תישאר בשלמות. ואחרי זה יגיע גוג ומגוג. בודאי ובודאי באיזשהו מקום באמצע יהיה גילוי המשיח. זהו.

אבל אני מבקשת מכל עמ"י לעזוב את העולם הזה. פה בארץ ישראל, לסגור את עצמנו, לסגור את עצמנו בתוך התורה שלנו. רק לראות שֶׁכָּל החיים שלנו יסתובבו אך ורק מסביב התורה, עם כל המנהגים ועם כל הדינים ועם כל מה שיש לנו בשביל להיות יהודים אמיתיים. לעזוב את העולם הזה, כמו שרואים את זה. בודאי ובודאי שמדינת-ישראל זה לא מקום יהודי, ארץ ישראל - זה מקום יהודי.

אנחנו גרים בארץ ישראל, במקרה או שלא במקרה אנחנו חיים אמנם בשטח שהרשעים החליטו שזה שלהם, שזה שייך למשהו שקוראים לזה: 'מדינת ישראל'. אבל זו אחיזת עינים. מדינת ישראל - זה דבר שיחלוף כמו שזה הגיע. זה נוצר על ידי רשעים, וזה יחלוף יחד עם הרשעים. הם יעלמו בכלל. ואי אפשר להתיידד איתם, אי אפשר שהם יפקחו על החינוך שלנו, לא של הבנים ולא של הבנות. ואי אפשר לשלוח את הבנים ולא את הבנות לצבא. זה פסול!! וכל אחד חייב לסרב לזה.

אין כזה דבר להילחם עם רובים נגד האויב. רק הקב"ה יכול לעצור את האויב האמיתי של היהודים. ומיהו האויב האמיתי של היהודים? הגוים הרשעים והיהודים שאינם יהודים אמיתיים, וכל אלה שרוצים לחסל למעשה את הקב"ה ח"ו. וזה בלתי אפשרי, הוא הכל-יכול, הוא ברא אותנו ואותם ואת כל מה שקיים, ואין בכלל מה לומר. אנחנו נעמוד חזק נגד השינויים של הרשעים בחינוך שלנו, בדרך החיים שלנו. הם הופכים את המדינה הזאת למדינה 'בערך יהודית', או סגנון 'כמו יהודי', אבל זה לא יהודי, ואי אפשר להמשיך לשתף איתם פעולה.

אני שוב אומרת: אנחנו צריכים לסגור את עצמנו במין גיטאות, ופשוט לא לתת להם לשתף אותנו בחיים השקריים שלהם. ולמעשה מי שהקים את המדינה רצה לחסל אותנו, את כל החרדים, הוא רצה למחוק את הדת של היהודים, וגם את הרבנים של הדת היהודית, וזה לא יהיה. ה' ימחוק אותם, ה' ימחוק אותם!!!

אגיד יותר ברור מהבחורצ'יק ההוא: "השנה זה השנה", עד החגים אנחנו לא נכיר בכלל את העולם הזה.

ובעזרת ה' אני מאמינה שתהיה לנו לפחות התחלה של בית המקדש השלישי.

 

מוצש"ק פרשת יתרו, י"ט שבט תשע"ח

אני מתחילה, אין זמן.

ש. עדיין לא מאוחר! לְמָה את ממהרת?...

ת. לא נכון, אין לנו זמן, הסוף בא בעתיד הקרוב ביותר, ואנחנו לא יודעים. אתן לא מבינות שהסוף ממש 'כמו עלינו', ואין מה לעשות, רק להתכונן רוחנית ונפשית, לחזק חזק מאד את הקשר עם הקב"ה, כל אחד לפי הדרך שלו, אבל אין לנו כבר זמן להחזיר בתשובה, אין לנו זמן כל כך לעזור לאחרים.

ועכשיו כל אחד צריך להבין שהזמן הולך ונהיה קצר, והדרך לגאולה זה בתשובה. אך ורק בתשובה. ותשובה אמיתית בלי קשר עם ה' – זה לא קיים. האדם צריך לחזור בתשובה, אם הוא מקבל מה שהוא רוצה או לא, הוא צריך לקשור קשר עם ה' ולהאמין שכל מה שקורה לו זה לטובתו. לא לפחד, לא מהמוות ולא מהחיים. אתם מבינים? לא מהמוות ולא מהחיים. החיים מפחידים יותר מהמוות, ולא לפחד! ה' איתנו, וזה הכל. לא משנה כמה פעמים שאנחנו נופלים, חייבים לקום, לקשור שוב את הקשר ולא לעזוב את הקב"ה לרגע, ולא משנה מה. וזה כל הסוד.

עכשיו אני רק אגיד לכם ברור: עומדת בעתיד-הקרוב להיות מלחמה קשה ולא רק בסביבה שלנו, זאת אומרת ארץ ישראל. עומדת להיות מלחמה-עולמית קשה ביותר. לא ארוך, זה לא ימשך הרבה שנים כמו מלחמת העולם הראשונה והשניה, זה לא יהיה הרבה זמן, אבל יהיה הרס רב מאד. ומיד אחרי זה יופיע הכוכב עם כל כוכבי-הלכת שלו, ועם הזנבות שלו שהם באורך של אולי מיליון ק"מ, ועם מיליונים של אסטרואידים ועוד אבנים מהחלל גדולים מאד וקטנים מאד.

אני רק רוצה שתבינו: הפחד יהיה עצום. ומי שלא קרוב ממש להקב"ה ומחזיק באמונה וביטחון חזק ביותר – הוא לא יוכל לשרוד, כי אין לו נשמה יהודית. יש זמן כעת, עכשיו יש קצת זמן בשביל לקשור את הקשר חזק מאד, ויש לנו בשביל זה שלוחים לעזור לנו. ויש שליח אחד שהוא 'שַׂר', הוא 'שר' של כל הזמן והוא מושך עם השירה שלו את הנשמות. והשירה שלו שלקוחה מכל מיני מקומות – זהו המקום שהנשמה מתחברת עם הקב"ה, עם השכינה. וכשהוא שר הוא הולך ממקום למקום, והוא מושך את הנשמות היהודיות בלי להבין למה. אבל כל יהודי עם נשמה יהודית שהוא נכנס ושומע את השירה שלו – זה מושך את הנשמה היהודית שלו למעלה ונקשר קשר עם השכינה. ובזה כל יהודי יכול לדעת אם הוא יהודי, אם הוא מרגיש את זה, ה' יתן לו כל מיני דרכים שירגיש שהוא יהודי אמיתי.

שוב נחזור למה שעומד להיות. כשיגיע הכוכב זה יהיה פחד חדש. אחד יבוא אחרי השני. אבל כשיגיע הכוכב בע"ה, רוב הרשעים יהיו בתוך המקלטים שלהם, אז לפחות חלק גדול של הרשעים לא יהיו על פני האדמה. ואז יבואו דברים מאד מפחידים, בארץ ישראל יהיה מפחיד, אבל זה שכל העולם יפול – זה יהיה מפחיד מאד מאד, ונפחד שזה לא יגיע אלינו, ואז נראה שהיהודים-האמיתיים יצעקו לה', יבקשו מה' שיציל אותם. מי שבא"י ויצעק לה', ויבקש מה' להציל אותו – ה' יציל אותו, וזהו יהודי אמיתי [יואל ג' ה': 'וְהָיָה כֹּל אֲשֶׁר יִקְרָא בְּשֵׁם ה' יִמָּלֵט כִּי בְּהַר-צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלִַם תִּהְיֶה פְלֵיטָה כַּאֲשֶׁר אָמַר ה' וּבַשְּׂרִידִים אֲשֶׁר ה' קֹרֵא...', ושם בפי' מצודות דוד: 'כל אשר יקרא בשם ה' ימלט. ר''ל הקוראים בשם ה' המה ימלטו מן הצרה הבאה על העכו''ם : כי בהר ציון. ר''ל כי הפליטה תהיה בהר ציון לבד כמו שהבטיח ה', וגם שם לא לכולם כי רק בהנשארים המבוררים שבהם אשר כל א' מהם קורא אל ה' וצועק אליו ומשים בו בטחונו...']. וכל השאר ייעלמו, כמו שהיה במצרים שרק עשרים אחוז נשארו ושמונים אחוז נעלמו. הַא...

ואחרי זה יבוא גוג ומגוג. נכון, זה יהיה הרבה דברים אחד אחרי השני, ורק החזקים ביותר יעברו את זה, כי צריכים אמונה חזקה מאד. ולא צריכים לדאוג – לא לאוכל ולא לשתיה, רק לסמוך על הקב"ה שהוא לא יעזוב אותנו. והוא יעשה לנו נסים יותר גדולים מאלו שהיו במצרים, והוא יציל את כולנו. לא לפחד. ובתוך כל זה יתחילו להגיע המוני יהודים מכל מיני מקומות, מאז ועד סוף מלחמת גוג ומגוג, שאנחנו לא נהיה בסכנה בזה, כי זה לא יגיע לתוך ישראל, אלא רק על הגבול. ואז נוכל להירגע ולקבל את משיח צדקנו כמו שצריך ולבנות את בית המקדש. נמשיך לכיוון אחר לגמרי, אנחנו נחיה חיים שהם בלי יצה"ר, וזה יהיה כל כך טוב... אנחנו נהיה עבדי ה' ועובדי ה', וזה יהיה כל החיים שלנו. וזה יהיה משהו... כי תהיה הנאה אחרת, אין לי בכלל מילים בשביל זה, כי אני עוד לא הרגשתי את זה. אמנם אני כן הרגשתי מה זה להיות בגן עדן, אבל זה יהיה עוד יותר גדול וטוב, עוד יותר. וכל הנשמות היהודיות יהיו. אף אחד לא יפחד יותר.

ש. למה את בוכה?..

ת. זה יהיה מאד קשה, מאד מפחיד, אבל לא לפחד. זה יהיה הרבה יותר קשה מלידה! ולא רק זה, זה יהיה לידה גם בשביל הגברים וגם בשביל הנשים. אני מפחדת שהגברים יסבלו עוד יותר, כי הם לא יודעים מה זו לידה אמיתית.

מוצש"ק תרומה, אור לכ"ו שבט תשע"ח

הגיע הזמן להתכונן, רבותי, הגיע הזמן להתכונן! אתם מבינים?! הגיע הזמן! סוף סוף אחרי אלפי שנים - הגיע הזמן להתכונן, אבל באמת להתכונן, לא בצחוק, זה רציני ביותר.

אנחנו חייבים, חייבים, חייבים, חייבים להתכונן, להיות רציניים, להפסיק עם השטויות, לחזור להקב"ה. זה שטויות מה שאנחנו עושים יום יום, אנחנו לא מבינים איפה אנחנו אוחזים, אתם חושבים שאנחנו יהודים אמיתיים - אבל זה לא, זה כמו שאנחנו ילדים קטנים ומשחקים מִשחקים שטותיים, ואנחנו לא מבוגרים, אנחנו רק ילדים קטנים. אני לא מבינה למה, למה אתם לא מבינים, למה העולם לא מבין, למה היהודים האמיתיים לא מבינים, לא רציניים. אנחנו כל היום משחקים מִשחקים עם הכל, הכל - זה משחק, הכל - זה צחוק, הכל - זה רק ליהנות, ליהנות, רק ליהנות עם שטויות, אתם לא מבינים?! זהו! נגמר! נגמרו השטויות, נגמר השקר! נגמר עם כל השטויות של האופנה ושל הצ'אצ'קס (המשחקים) שכולם משחקים איתם. ואני לא מוכנה יותר, לא מוכנה יותר לראות את זה, ולהרגיש את זה.

העולם הזה הרבה יותר גרוע ממה שחשבתי. לָמָה הגעתי לפה בכלל?! מי ישמע אותי?! מי יודע בכלל?! למי זה חשוב? למי זה חשוב? למי זה חשוב?!

החרדים, החרדים, אתם לא מבינים. לפני שבעים שנה גמרתם מלחמה קשה, קצת יותר מלפני שבעים שנה - זה נגמר. ויותר מששה מיליון יהודים הלכו למוות בצורה איומה! אתם לא מבינים שזה הקב"ה הוא שעשה את זה?! אילו שטויות אתם מדברים: אין כוכב! זה שקר! איזה שקר! בטח שיש כוכב, בטח שיש את ה'שביט', או אם אתם רוצים לקרוא לו "ניבירו", לא משנה, הוא בא, יש את כל הסימנים, לא צריכים להיות גאונים בשביל זה, הוא בא, ואתם אומרים, אפילו יש רבנים שאומרים: לא לפחד! זה שטויות! אין כוכב! אבל יש כוכב, ויש הוכחות, וזה ברור.

ואתם אומרים: "לא! הקב"ה הוא הטוב, הוא לא יעשה כאלה דברים קשים לעם ישראל!" ואני רק רוצה להזכיר לכם את המבול, את המבול אתם זוכרים? למדתם על זה? המבול, הקב"ה עשה את זה כי אנחנו לא היינו בסדר, העולם לא היה בסדר. ומי נשאר חי? רק משפחה אחת וכמה חיות מכל מין. אז מה? הקב"ה לא היה הטוב? הוא היה מעולה, הוא תיקן את הבעיות שלנו, של בני האדם. הוא תיקן אותנו, ואנחנו לא בסדר ['כִּי אֱמֶת עָשִׂיתָ וַאֲנַחְנוּ הִרְשָׁעְנוּ...', מתוך תפילת וידוי של יוהכ"פ], הוא בסדר גמור, ומה עם המבול? המבול! אוי, אוי, אוי, זה היה משהו נורא! נורא!

אבל אחרי המבול היו עוד הרבה דברים, הרבה דברים. כשהרומאים הגיעו לישראל כמה מיליוני יהודים נרצחו, מה? אז ה' לא היה בסדר? הוא היה בסדר גמור, ואנחנו לא היינו בסדר, וגם עכשיו אנחנו לא בסדר, וה' הוא בסדר. והוא יציל את היהודים האמיתיים, אבל את העולם של שקר הוא ימחוק לגמרי, זה לא יחזור עוד! ותמיד כשהוא תיקן את העולם-של-השקר זה חזר באיזו צורה, אבל עכשיו כשהוא ימחוק את זה, ואת כל השקרנים שעם זה, ישארו רק עם ישראל ועוד כמה גוים שנחשבים לטובים יותר שמאמינים בהקב"ה, אבל יותר מזה לא ישארו. וזה בגלל שהקב"ה הוא הטוב, לא בגלל שהוא לא רחמן, בגלל שהוא טוב מאד, ובשביל זה הוא לא יתן לשקר לתפוס את העולם.

ועם ישראל, אני שוב רוצָה לומר, אשה שלבושה בפריצות, עם פיאה עד להודעה חדשה, ועם חצאית צמודה וקצרה, אולי סנטימטר מתחת לברך כשהיא עומדת, וחולצה צמודה וגרביים שקופות, ונעליים עם עקבים מאד גבוהים, אתם יכולים לראות אותה 'קליפ קלאפ, קליפ קלאפ', מגיעה לבית המקדש? באמת? באמת אתם חושבים לראות כזה דבר? וזה לא משנה כמה צדקה שהיא נותנת, ולא משנה כמה צדיקה אומרים שהיא, היא לא צדיקה!

אבל זה עוד דבר קטן לעומת מה שקורה בעולם של החרדים היום. כל אלה שמשתפים פעולה עם הרשעים האלה שרוצים לגמור פה בארץ-ישראל את היהדות, וזה שהם רוצים להיכנס לבית-יעקב ולכל בתי-הספר האחרים של החרדים, להכניס את השקר - זו עבירה מאד גדולה, זו עבירה ממש ענקית! וכל אלה לא ישארו, הם ערב רב! אלה שמכניסים את השקר, ואלה שמשתפים פעולה איתו, זה שקר! זה שקר! זה שקר!

אז או שעושים תשובה או ש... אני לא רוצה להמשיך. וכל אלה שרוצים להיות טובים עם הרשעים, רוצים להגיד שהצבא זה 'צבא קדוש' של קדושה, מה עושה את זה "קדוש"? זה באמת קשה לדעת, כי עד כמה שאני מבינה זהו מקום של טינופת, של עבירות ענקיות שהורסות נשמות טהורות. אבל זה עוד כלום, זו רק ההתחלה, כי המטרה של הרשעים פה, אלה שהקימו את מדינת-ישראל, היתה לחסל את הדת היהודית, שלא נדע. כאילו-כאילו לגרום למצב שבו הקב"ה יפסיק להיות עִם הָעָם שלו. אבל זה לא יקרה, הם לא מבינים, הם חושבים שיש להם כח יותר מהקב"ה, כביכול, הם חושבים שיש להם את השטן שהם מתפללים אליו, שכאילו יש לו ח"ו כוחות יותר מהקב"ה, שהם יכולים לנצח. אבל הם לא יכולים לנצח! שתדעו, כל ה'כביכול-הגדולים' של הרשעים, מה שהם קוראים, הם בעצם עובדי ע"ז, אפילו עד כדי הקרבה של קרבנות, הקרבה של בני אדם וילדים קטנים. אתם לא יודעים עם מי יש לכם עסק! זהו השטן כנגד הקב"ה, וזה הדבר הכי מצחיק, הכי משונה, כי יודעים אבל לא רוצים לדעת שהקב"ה ברא את השטן כדי לעזור לעם-ישראל להילחם דוקא נגדו, הכל כדי להגיע לנצח. והמלחמה הזאת עכשיו של עם ישראל כנגד השטן, שזה היצה"ר - זוהי המלחמה האמיתית, כי זה יביא אותנו לעלות ולעלות עד לָנֶצַח.

ש. במה נתכונן?

ת.  להתכונן בזה שנבנה גטו ולא נצא מהגטו שלנו, לא לתת לרשעים להיכנס ולא לצאת אליהם. הקב"ה כבר ילחם את המלחמות, אין לנו ממה לפחד. שנהיה סגורים עם התורה, ועם כל מה שכתוב בתורה, עם כל מה שה' רוצה מאיתנו,  שנלמד יומם ולילה, שנעשה את החגים ואת כל המנהגים שלנו כמו שפעם, ובלי כל השטויות, ובלי כל הפיצ'יווקעס (הצעצועים) של העולם הזה, רק פשוט ולענין - אמונה וביטחון בהקב"ה!

ש. אסתר, למה את בוכה?

ת.  כי אתם לא מבינים שממחר יהיה עוד יותר גרוע, ואחרי זה כל יום עוד יותר גרוע, עוד יותר ועוד יותר. הציונים הולכים להוריד עלינו כאלה תקנות, כאלה חוקים, ה' ירחם!

ש. מה יכולים לעשות?

ת.  אמרתי, צריכים להתפלל להקב"ה.

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7947844 פעמים
היום - 22/07/24