פרק 95 עגל הזהב גוסס
 
עגל הזהב גוסס---המערכת הכלכלית העולמית מתמוטטת

מסר מדניאל  בחור אוטיסט           ד' תשרי  תשס"ט


ברגע זה הרבה אנשים מבולבלים, ועדיין מאמינים שבני אדם [ממשלות, גופים פיננסיים וכו'] יכולים למנוע נפילת המערכת הכלכלית העולמית. אבל כל המאמצים לא יעזרו ועוד מעט הכסף לא יהיה שווה כלום.

''עגל הזהב'' [התרבות של אדום - חיי גשמיות ורדיפת תענוגי ''עולם הזה'',] נפצע אנושות ועומד למות [ראה למטה דברי הנביאים וראה אחרי זה הסבר מפורט מהאוטיסט בנימין גולדן]. כמו שאמרנו לפני כמה שנים, הבנקים יפלו לגמרי וכסף לא יהיה שווה יותר מנייר טישיו.

יש אנשים שחושבים שיצילו את עצמם מבחינה כלכלית בזה שקונים זהב. אבל אי אפשר לאכול זהב. בקרוב יהיה מצב שלא יהיה מאיפה לחיות, והמקור היחיד יהיה המקור שתמיד נותן לנו. שנותן לנו מאז שנולדים עד שעוזבים את העולם - וזה הקב''ה. רק הוא [''עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעִתו'' (תהילים קמה)].

הפרנסה לא באה מן העבודה שלנו, וזה לא בא מביטוח לאומי, וזה לא בא משום מקור אחר. רק מהקב''ה [הוא ''נותן לחם לכל בשר'' (תהילים קלו)]. ואוכל, ה' יתן לנו כמו שהוא עשה ביציאת מצרים במדבר [מָן (שמות טז)].

 כמו שהוא עושה תמיד [''פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון'' (תהילים קמה)]. רק שאנחנו בדרך כלל לא מכירים בזה. היהודים יצאו ממצרים עם הרבה זהב, אבל במדבר מה זה עזר להם? טוב, אחר כך בנו את המשכן עם זה, אבל הם לא יכלו לאכול או לשתות את זה.

הם היו עשירים כשיצאו ממצרים, אבל אוכל לא היה להם. ה' נתן להם אוכל ושתיה, ומקום לנוח, ושמר עליהם עם ענני הכבוד. ככה זה יהיה גם עכשיו - למי שיזכה לשרוד [וראה רש''י כתובות קיב: שבבירור הראשון רק עשירית של עם ישראל תשאר, כש''כ ''ועוד בה עשיריה'' (ישעיה ו) ע''ש].

עכשיו בן אדם יכול להכין אוכל בבית [שימורים, שתיה וכו'], אבל לאט לאט גם זה יגמר. ואז לכולנו תהיה רק ברירה אחת: או לבטוח לגמרי בקב''ה או לא. ואם לא, הסוף יהיה גרוע מאד, כי רק אלו שבוטחים בו עד הסוף ינצלו בעז''ה וזה סוף סוף התיקון של חטא העגל במדבר [''עיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי שישימו בטחונם בה''' (הגר''א, משלי כב יט)].

 ה' לא רוצה לעשות את זה [לבטל את הטבע שמסתיר את השגחתו ית'] בבת אחת בלי הכנות, כי רוב האנשים ימותו מהלם, ח''ו. כשמגיעים לטיפה האחרונה של מים, או לפירור האחרון של אוכל, ויש ילדים וכו' - זה ניסיון קשה ביותר.

ה' יודע שברגע אחד אדם לא יכול לעשות שינוי כל כך גדול ולבטוח לגמרי בקב"ה. אבל לאט לאט הוא מכניס אותנו לימות המשיח, לעולם הבא. לכן ה' מבטל את הגשמיות לאט לאט, עד שנגיע לביטחון מלא בקב"ה [''ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, והאלילים כליל יחלוף'' (ישעיה ב)].

הקב"ה עכשיו מכין את העולם לימות המשיח, ולכן הוא מוריד את כל השקר [כוחי ועוצם ידי, מוסדות שבני אדם הקימו, הנהגת הטבע וכו'] שלב אחרי שלב. עכשיו התהליך הולך יותר מהר.

העולם צריך להבין שהשקר זה אחיזת עיניים ורק דמיון [''ותכלית כל ההצלחה שהוא מבטיח לישראל, הוא התברר יחודו לעיני הכל. ודבר זה נזכר פעמים אין מספר בדברי הנביאים ע"ה: ונשגב ה' לבדו ביום ההוא (ישעיהו ב) והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד (זכריה יד), כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם ה' (צפניה ג) וסוף דבר, הלא זה עדותנו בכל יום תמיד: שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" (דעת תבונות, סימן לד)].

אנחנו יצרנו עולם של שקר כדי למלאות את התאוות שלנו, בשביל להגיע למה שאנחנו רוצים [''ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשה לו להשתחוות'' (ישעיה ב)]. אבל מה שאנחנו רוצים בדרך כלל זה לא אמת.

אבל אם מיתת עגל הזהב וביטול הגשמיות יתרחש יותר מדי מהר, אפילו אלה הראויים להנצל יכולים לקבל כזה זעזוע שישברו, וזה לא מה שה' רוצה. ה' רוצה להציל אותנו. ההמונים לא ינצלו, במיוחד הגויים, הרוב יאבדו [''והיה בכל הארץ נאם ה', פי שנים בה יכרתו יגוועו והשלשית יוותר בה'' (זכריה יג)]. אבל היהודים, כל אחד זה יהלום של הקב"ה, כל אחד זה בן יחיד בשבילו, או בת יחידה.

ולמה המערכת הכלכלית צריכה ליפול? כי זה שקר ענק שבנו כמה אנשים בכל העולם שרוצים כסף, כוח, השפעה וכבוד. והם סחבו את העולם לתוך השקר הזה. והיום רוב האנשים  בעולם בנו את החיים שלהם מסביב לשקר הזה. 

''עגל הזהב'' של היום, הוא ממש אותו עגל הזהב שהיהודים עשו במדבר. וזה התיקון הסופי של העבירה הזאת.

יהודים יקרים, הקשיבו טוב למילים שלי. נכון שאמרתי שה' מביא אותנו שלב אחרי שלב כדי שלא נקבל הלם. אבל אנחנו כבר בשלבים האחרונים. וכאשר נגיע לסוף, זה יבוא עלינו כאילו בפתאומיות.

ולמה ''כאילו''? כי ה' כבר הזהיר אותנו בכל מיני צורות, שנה אחרי שנה, לחזור אליו ולחזור לתורתו ולהנצל. אבל רוב היהודים עדיין רוצים להמשיך לחיות את השקר, ולא רוצים לדעת או להכיר את האזהרות של הקב''ה.

ולכן אני מזהיר אתכם עכשיו: הסוף מאד קרוב [''בחורבן אדום תהיה ישועת ישראל'' (רד''ק ישעיה סג, א) וכן כתב המלבי''ם (יחזקאל לה, ב)] ושום דבר לא יעזור.

שום דבר לא יציל אותנו חוץ מלחזור לקב''ה ותורתו. וזה לא אומר לחזור ל''עגל הזהב החרדי''. זה אומר להגיע לדרגה של אמונה ובטחון מלא בקב''ה ושום אמונה ובטחון בעולם הזה [''עיקר הכל הוא הבטחון השלם והוא כלל כל המצות'' (הגר''א, משלי כב יט)].

אני רוצה להדגיש שעומדת לפנינו גם מלחמה מאד גדולה [מלחמת גוג ומגוג] שתשפיע על כל העולם. מלחמה שעוד לא היתה כמוהו בהיסטוריה. ואם אנחנו מרוב עצלות או טיפשות מסרבים לעשות את רצון ה' [לעזוב את השקר ולבוא לאמת כנ''ל], בשניה אחת אנחנו יכולים למצוא את עצמנו ח''ו במצב בלי תקוה, שה' ירחם. או אפשר למצוא את עצמנו בתוך הגאולה השלמה. הבחירה היא שלנו.

 ------- הנבואות: הסוף של אדום -------

''ולא יהיה שריד לבית עשו [אדום] ...והיו כלוא היו''  (עובדיה א)

''טבח גדול בארץ אדום...תחרב לנצח נצחים אין עובר בה''  (ישעיה לד)

''והיתה אדום לשמה...כמהפכת סדום ועמורה''  (ירמיה מט)

''ונטתי ידי על אדום והכרתי ממנה אדם ובהמה ונתתיה חרבה''  (יחזקאל כה)

''ואדום למדבר שממה תהיה'' (יואל ד)

 

מי זה ''אדום'' היום שיחרב?

''תדע שלא לבד על ארץ אדום הסמוכה לארץ ישראל ניבא הנביא [עובדיה על חורבנם וכו'], כי אם על האומה שנסתעפה משם ונתפשטה בכל העולם והיא אומת הנוצרים היום הזה [אירופה ארה''ב וכו'], שהם מבני אדום''          אברבנאל, עובדיה א

''אדום הרעו לישראל בחורבן בית ראשון וגו' ואחר כך התפשטה אמונתם הידועה [נצרות] ונקראו כל בעלי דתם בשם אדום. ותחתם סבלו ישראל גלות והריגות אין מספר במשך ימים רבים [פוגרומים, מסע הצלב, האינקויזיצי', השואה וכו']''         מלבי''ם, עובדיה א

------- תרבות אדום --------

מסר מהאוטיסט בנימין גולדן   תשס''ב


העולם המערבי עם הערכים הכאילו דמוקרטיים? זה פשוט זאב בבגדי כבש. הוא לבוש בגדי צדק, חירות, ושוויון זכויות. אמנם המציאות האמיתית היא שהעולם המערבי הוא אדום בתפארתו הגדולה ביותר, ומיצג את
התאוות והגשמיות של "עולם הזה" שמסתיר ומסלף את האמת. איפה שקיים עגל הזהב ו"עולם הזה", במקום ההוא פני השם נסתרות...

אנחנו, עם ישראל, מעדיפים את העולם הגשמי מקושט עם "קודש", על התגלות שלמה של האמת. אנחנו מעדיפים את ה"עולם הזה" על חיים רוחניים שיביאו אותנו קרובים אל השם ויתנו לנו לשבת בבית השם כל ימי חיינו.

עם ישראל! בין אם אתם רוצים, בין אם לא, העולם משתנה! השקר יחשף והיצר הרע יישחט...

ארה"ב מרכז הטומאה, ארה"ב מרכז עגל הזהב, ארה"ב מצרים ממש, אדום ממש. ארה"ב שהכסף והגשמיות ממש הרסו כל דבר רוחני, ובמיוחד בין היהודים...

על פני השטח ארה"ב נראית ממש כמו ארץ של צדיקים. חופש ביטוי, מקום שכל אדם יכול להרוויח את לחמו, מקום שכל אחד יכול להאמין ולהתפלל איך שהוא רוצה בלי הפרעות, מקום שעוזר לארצות אחרות. אבל כל זה, זה רק ''בית מקדש'' לעגל הזהב - וזה רוצח כל דבר רוחני, כל קשר עם הקב"ה.

התרבות של העולם המערבי, של אדום, זו הסכנה הגדולה ביותר. אדום זה הסמל של העולם הזה, של הגשמיות, של השקר. אנחנו נסחבים לתוך החיים של העולם הזה, וזה שיכנוע טוב ונעים להפריד את היהודי מהמסורת שלו, מהאמונה שלו, מהבטחון שלו, מהאהבת ה' שלו [''השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך...פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת וגו''' (דברים ח)].

השקר והאמת לא יכולים לעמוד ביחד. האמת זה רוחניות, האמת זה הקב"ה - להתקרב אליו. השקר, הגשמיות, לא יכול לחיות בתוך עולם של רוחניות. לכן התרבות של אדום, של גשמיות, חייבת ליפול.

 

www.emet8.com להוריד מסרים נוספים עם מקורות (בפורמט פי. די. אפ.):

מצוה  להעביר את המסרים לכל יהודי (בכל דרך שאפשר: לפקסס, לשכפל, להדביק בביה''כ וכו')

 כדי שגם הם ידעו מה קורה ומה לעשות.

 הספר ''דניאל2'' כולל הרבה מסרים בענינים מעשיים ודברים העומדים על הפרק

וניתן להשיגו בחנויות ספרים. (בעברית ובאנגלית) פרטים: 948-120-0527.

 

ראה בחדשות שזה קורה עכשיו

  http://news.yahoo.com/s/ap/20081006/ap_on_bi_ge/world_markets

Asian markets plunge on fears crisis is spreading

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499523 פעמים
היום - 01/02/23