פרק 4 - מן המקורות
"מיום שחרב בית המקדש, ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה
 לשוטים..."
(גמרא, בבא בתרא, דף י"ב עמוד ב').

"אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, ואחר החורבן בטלה השמחה
  מלב נבונים, אבל
שוטים ותינוקות מפני חיסרון דעתם יכולים להיות
  בשמחה..." (המהרש"א).

"פעמים שכח עליון שורה עליהם" (עין יעקב).
"משל למלך שערך סעודה גדולה ואחר כך חטאו עבדיו לפניו ואז
  מצוה להשליך את הסעודה
לכלבים.
  כך לענין מתנת הנבואה, כיון שחטאו ישראל הריהו מבזה אותם בכך
  שנותן מתנה
זו לחסרי הדעת" (תורת חיים).

"נבואה ניתנה לשוטים שאצלם המסך (המח) אינו כל כך חזק.
  אצל השוטים, המח פגוע
ואפשר להציץ לתוך עולם הנשמה,
  ללא הסתרה או כיסוי גשמי.
  כאשר המח פגוע, הנשמה מושחררת, אינה מוגבלת ורואה הכל.
  המח הוא המגביל והמסתיר
את הנשמה..." (הרב דסלר, חלק ד').

"...עד שלא יבוא שבר וחורבן לאיזה עם בארץ, מכריזים בכל העולם
  דבר זה ...
ולפעמים נימסר דבר זה לאותם בני אדם השוטים שאין
  בהם דעת..." (הזוהר).


הסכמה
הגרא"ל שטיינמן שליט"א בני ברק:
נמסר לרב סרבניק אישית מפי הגרא"ל שטיינמן שליט"א בעניין התקשורת
החדשה עם פגועי המוח, "שהוא רואה בזה רחמי שמים מרובים
לעורר בזה את הישנים השוכחים את האמת בהבלי הזמן,
ושוגים כל שנתם בהבל וריק, ואף לחזק את בני התורה בדברים שיש
לחזק את בני התורה של זמננו.
באשר דבריהם (של פגועי המוח) הם מוסר חוצב להבות אש ומעורר
מאוד את כל המעיינים בהם, על כן, טוב להפיץ ולפרסם דברים אלו".

הגרא"ל נכח אישית בתקשורות עם פגועי מוח והתפעל מאוד מהתשובות
שהם השיבו לו על שאלותיו.
לדעת הרב שליט"א, חשוב מאוד להתבונן בדברי המוסר שלהם לצורך
חשבון הנפש, ואין להתעלם מהם, וביקש להזהיר בזה שאין להשתמש
במסרים למעשה לשום עניין והוראה.
כמו  כן הזהיר לא לשאול אותם בענייני עתידות.
"לא זכינו לגילוי תופעה זו אלא לצורך מטרה אחת -
 לקרב את לבבות עם ישראל לאבינו שבשמים".

נסיון - בדיקה

דניאל
בנימין
לוח אותיות התקשור
דניאל


E-Mail | דואר אלקטרוניהישארו מעודכנים תמיד מה חדש באתר.
Stay tuned always what is new.

שם | name

דוא"ל | Email


לאתר זה נכנסו 7499529 פעמים
היום - 01/02/23